تلفنهای تماس تلفنهای تماس

تلفنهای تماس
                       

تلفن خانه :                                 35275050-031
نمابر:                                      35275062-031
روابط عمومی                              33998020-031
دفتر مدیرکل:                               35275060-031

                                 

                                                                       اطلاعات پرواز:        

از اصفهان                          199

از شهرستانها                      35275200     

اطلاعات تماس ادارات و واحدهاي  پاسخگو :

رديف

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تلفن تماس

فكس

پست الكترونيك

1

اداره حراست

محمدرضا صالحي

35275022

35275062

mr-salehi@airport.ir

2

روابط عمومي

شهرزاد سليمي پور

33998020

35275062

sh.salimipour@airport.ir

3

اداره اماكن و ترمينالها

فرهاد محمديان

35275065

35275062

mohamadyan@airport.ir

4

رسيدگي به شكايات

ابراهيم مهدور

33998627

35275062

e-mahdevar@airport.ir

 

اطلاعات تماس با نهادهای فعال در فرودگاه :

رديف

نهادهاي فرودگاهي

شماره تماس

1

نيروي انتظامي (پلیس فرودگاه)

35275068

2

يگان حفاظت (سپاه)

35275071

3

گمرك

35275085

4

بانك ملي

35275095

5

گذرنامه

35275152

6

شركت فروشگاههاي شاهد

35275080

7

تاكسيراني

35275066

8

پاركينگ

35275122

 

 

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و هندلينگ پروازي:

رديف

شركت هواپيمايي

شماره تماس

1

ايران اير

35275118

2

آسمان

35275092

3

ايران ايرتور

35275246

4

تابان

35275255

5

ماهان

35275099

6

نفت

35275232

7

زاگرس

35275017

8

كيش اير

35275091

9

قشم اير

35275227

10

تركيش اير

35275224

11

العراقيه

35275225

12

اتريش اير

35275064

13

خدمات هوايي سامان

35275019

14

خدمات هوايي همراه كوشا كيش 

35275239