خبر خبر

کسب ر تبه اول اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان براي دومين سال متوالي در حوزه بهره وري سازماني بين دستگاههاي اجرايي استان اصفهان
دردهمين دوره ارزيابي استقرار چرخه مديريت بهره وري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ، اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان در بين 55 دستگاه اجرايي شرکت کننده در ارزيابي حائز کسب رتبه اول گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، حسن امجدي با اعلام این خبر گفت : طبق ارزيابي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ، اداره کل فرودگاههای استان اصفهان در سطح دستگاههاي اداري اجرايي استان اصفهان با کسب امتیاز 845.6 از 1000 و با اختلاف قابل توجه از ساير دستگاههادر حوزه بهره وري سازماني برای دومین سال پیاپی در صدر دستگاههاي اجرايي استان اصفهان قرار گرفت و حائز رتبه اول شد. کسب این رتبه در ارزیابی بهره وری سال 97 دستگاههای اجرایی در حالی صورت پذیرفت که در سال 96 نیزفرودگاه اصفهان با كسب سطح عالي در جایگاه اول بين دستگاه اجرايي استان قرار داشت.

ایشان در زمینه اهمیت این موضوع گفت :امروزه بهره وری فراتر از یک معیار ارزیابی، بعنوان یک فرهنگ نگرش به کار و زندگی مطرح شده و ارتقاء آن منشأ توسعه در ابعاد مختلف است. از طرفیصنعت فرودگاهي يک صنعت گسترده و پيچيده از مجموعه سرويس ها و خدمات فرودگاهي و هوانوردي مي‌باشد كه مديريت بهره وري درابعاد مختلف سرمايه ,‌نيروي انساني , انرژي , خدمات و تجهيزات مي تواند  در ميزان كارايي و اثربخشي اين صنعت تاثير به سزايي داشته باشد.در اين بين تغيير مدل كسب و كار فرودگاهها از خدمات دولتی به ارائه فعالیتهای رقابتی بازرگانی اهميت ارائه بهترين سرويس ممکن به صورت بهترين روش اثربخش را بيش از پيش مشخص مي نمايد .

ایشان افزود:بر اين اساس در اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان با تحليل شاخصه هاي اصلي بهره وري گامهايي جهت ايجاد يك روند رو به رشد در زمينه بهره وري تعريف گرديد . در اين زمينه در وهله اول تشخيص صحیح نيازمنديها و چالش هاي سازماني و سپس هدف گذاري بر اساس نيازهاي تعيين شده و در نهايت برنامه ريزي اجرايي نمودن آن در دستور كار قرار گرفت و بر اين اساس نتايج مطلوبی در زمينه بهره وري در سال 1397 كسب گرديد.

مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان در پایان کسب رتبه اول در دهمین دوره ارزیابی استقرار چرخه مدیریت بهره وری را به كليه كاركنان اداره کل فرودگاههای استان اصفهان تبریک گفته و از همه پرسنل به ويژه اعضای کارگروه بهره‌وري اداره كل تقدير و تشكر نمود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد