خبر خبر

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه تکميل تاسيسات ساختمانهاي جديد سپاه فرودگاه اصفهان
شرکت فرودگاهها و ناوبر ي هوايي ايران- معاونت عمليات فرودگاهي در نظر دارد بر ا ساس قانون برگزاري مناقصات ، مناقصه عمومي
يک مرحله اي همزمان با ارزيابي کيفي (فشرده) پروژه تکميل تاسيسات ساختمان هاي جديد سپاه فرودگاه اصفهان را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد