خبر خبر

فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه احداث ديوراهاي حفاظتي فرودگاه اصفهان
شرکت فرودگاهها و ناوبر ي هوايي ايران- معاونت عمليات فرودگاهي در نظر دارد بر ا ساس قانون برگزاري مناقصات ، فراخوان ارزيابي کيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي احداث ديوارهاي حفاظتي فرودگاه اصفهان به روش طرح و ساخت را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه نمايند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد