خبر خبر

برگزاري مانور محدود ساليانه فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
بر اساس سناريوي تنظيمي مانور محدود ساليانه فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در منطقه نظامي پايگاه هوايي شهيد بابايي برگزار گرديد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه اصفهان، اين مانور با حضور سازمانها و ارگانهاي اطفاء ، امداد و نجات ،امنيتي و انتظامي فرودگاه و شهر اصفهان برگزار گرديد. در اين مانور كه براي اولين بار در پايگاه هوايي شهيد بابايي ارتش جمهوري اسلامي ايران برگزار شد پس از به صدا در آمدن آژير شرايط اضطراري توسط برج مراقبت پرواز كليه عوامل امداد و نجات فرودگاه اصفهان به همراه خودروي پست فرماندهي و نيروهاي امنيتي شامل يگان حفاظت هواپيمايي و پليس فرودگاه به همراه عوامل اطفاء ، امداد و نجات شهري از جاده حدفاصل شهر اصفهان تا پايگاه مذكور مطابق با سناريوي از قبل تعيين شده به منطقه مانور اعزام گرديدند . سناريو  اين مانور با اهداف اندازه گيري زمان رسيدن نيروهاي مذكور به منطقه سانحه فرضي ، ارزيابي ميزان آمادگي آنها در ارايه كمكهاي امداد و نجات در صورت بروز سوانح هوايي در پايگاه هوايي و نيز موضوعاتي همچون ورود نيروها از دو منطقه متفاوت ، تعيين ميعادگاههاي مختلف با توجه به ورود نيروها ،نحوه ورود نيروها به منطقه عملياتي همچنين ايجاد امنيت در منطقه سانحه فرضي و مناطق حفاظت شده نظامي تنظيم شده بود.

لازم به ذكر است برگزاري اين مانور در مناطق نظامي تاثير مثبتي در افزايش همكاريهاي مابين فرودگاه ها و پايگاههاي هوايي  در فرودگاههاي مشترك خواهد داشت  ، همچنين شناخت كاستيها و موانع موجود در عمليات امداد و نجات درسوانح هوايي ايجاد شده در مناطق نظامي ، تعيين مسيرهاي تردد ايمن براي تردد خودروها و نحوه ارايه خدمات مي تواند از ديگر مزاياي برگزاري سناريوي فوق در نظر گرفته شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد