خبر خبر

تجهيزات عمليات زمستاني فرودگاه اصفهان بازرسي شد
بازرسان سازمان هواپيمايي کشوري از تجهيزات و زيرساخت‎هاي عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازديد و ابراز رضايت نمودند.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه اصفهان، بازرسی سازمان هواپيمايي كشوري مطابق با چک ليستهاي استاندارد و  به منظور هماهنگیهای بيشتر در عملیات برفروبی و اجتناب از تاخیر در ارائه خدماترسانی به مسافران انجام شد.

این بازرسی با حضور کارشناسان سازمان هواپيمايي كشوري در بخشها و واحدهای خدمترسان در این حوزه و به صورت بازدید میدانی انجام و با برگزاري جلسه هماهنگي  شرايط موجود بررسي و تحليل گرديد.

گفتني است مانور عمليات برف روبي و عمليات زمستاني اين فرودگاه در آبان ماه سال جاري براي حفظ آمادگي نيروها و تجهيزات و بروز رساني امکانات فرودگاهي و هندلينگ شرکت هاي هواپيمايي انجام شد و دستورالعمل عمليات برف روبي به كليه واحدهاي خدمت رسان ابلاغ گرديده است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد