خبر خبر

درس یازدهم: واژگان 3
لطفا فایل زیر را دانلود کرده و لغات و جملات را تمرین نمایید.

به تلفظ توجه ویژه ای داشته باشید.

Vocab Show - 3

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد