خبر خبر

تمرین
فایل صوتی زیر را چند مرتبه گوش دهید .

مطالب بیان شده را بنویسید.

Airport Announcement

--------------------------------------------

جواب:  فایل نوشته را ببینید و دومرتبه چند بار گوش دهید.

Tape_script

لغات را تمرین کنید تا بتوانید به یاد آورده و با تلفظ صحیح بیان نمایید.

Script_Vocab 

-------------------------------------------

لطفا فایلهای زیر را چند مرتبه گوش کرده و تکرار نمایید.

1 practice

2 practice

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد