خبر خبر

راه اندازي فركانس جديد در سامانه كنترل پروازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
با توجه به افزايش تعداد پروازهاي عبوري فركانسي جديد در سامانه كنترل پروازي فرودگاه اصفهان راه اندازي شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، با توجه به افزايش تعداد پروازهاي عبوري و ايجاد سكتور جديد در مركز كنترل فضاي كشور (سنتر) فركانس جديدي در سامانه كنترل پروازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با انجام تنظيمات تخصصي سخت افزاري و نرم افزاري در سايت RCAG اصفهان و مركز كنترل فضاي كشور با همكاري اداره مهندسي تجهيزات ارتباطي ستاد و اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه اصفهان راه اندازي گرديد تا كنترل ترافيك منطقه بصورت روان تر توسط مركز كنترل فضاي كشور صورت پذيرد .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد