خبر خبر

راه اندازي سيستم ATC LOG الكترونيكي در واحدهاي مراقبت پرواز و نصب و راه اندازي سامانه يكپارچه Fids جديد
سيستم ATC LOG الكترونيكي در واحدهاي مراقبت پرواز و سامانه يكپارچهFids جديد با حضور مدير كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي در فرودگاه اصفهان راه اندازي شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، در روز شنبه مورخ 96/02/23 با حضور مدير کل مخابرات وفناوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و رؤساي اداره بازرسی و یکنواختی اداره کل مراقبت پرواز و مسئولین تیم های عملیاتی مراقبت پرواز و مخابرات فرودگاه اصفهان سيستم ATC LOG الكترونيكي در واحدهاي مراقبت پرواز و سامانه يكپارچه Fids جديد در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان نصب و راه اندازي شد. با راه اندازي اين سامانه گزارش روزانه سركشيك مراقبت پرواز كه قبلاً به صورت كتبي تهيه مي شد از اين پس به صورت الكترونيكي تهيه و به اداره كل مراقبت پرواز ارسال مي شود.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد