خبر خبر

آزمون شفاهي
لطفا سوالات را به دقت خوانده و جوابهای صحیح از لحاظ

- انتخاب لغت مناسب

- انتخاب گرامر مناسب

- جواب درست

- جواب کامل

را بیان کنید.

برای هر یک از سوالات می بایست بیش از دو دقیقه صحبت نمایید.

سوالات آزمون

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد