خبر خبر

درس هفتم :گرامر

همکاران گرامی در حال حاضر از زمانهای موجود فقط زمان حال ساده و گذشته ساده را مورد استفاده قرار می دهیم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد