خبر خبر

سرپرست اداره بازرگاني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان تعيين شد.
قاسم قاسمي زاده سرپرست اداره بازرگاني فرودگاه اصفهان شد.

قاسم قاسمي زاده طي ابلاغي از سوي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان به مدت سه ماه به سمت سرپرست اداره اماكن و ترمينالهاي فرودگاه اصفهان تعيين شد .

حسن امجدي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان طي حكمي قاسم قاسمي زاده را به مدت سه ماه به سمت سرپرست اداره بازرگاني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان منصوب كرد. در بخشي از اين حكم آمده است :

با توجه به سوابق و تجربه و توانايي هاي جنابعالي، بدينوسيله با حفظ پست سازماني به مدت سه ماه ، به سمت سرپرست اداره بازرگاني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان منصوب مي گرديد. اميد است با استعانت از خداوند منان در انجام امور محوله ذيل و شرح وظايف پست مذكور موفق باشيد.

1- ايجاد فرصت هاي جديد براي درآمد زايي

2- نظارت بر ارائه خدمات و كالاهاي عرضه شده به مسافران توسط غرفه داران

3- وصول مطالبات و درآمدهاي فرودگاهي

4- نظارت دقيق بر اجراي قراردادها و مفاد اجرايي آن

5- شناسايي پتانسيل هاي درآمدي غير هوانوردي و هوانوردي در فرودگاه

6- معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در فرودگاه به سرمايه گذاران بخش خصوصي

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد