خبر خبر

درس ششم: احوالپرسی
در محیط فرودگاه ارایه بیان مودبانه و رسمی اهمیت بسیار زیادی دارد.

از موارد بیان شده در فایل زیر به عنوان اصول اولیه استفاده و تکرار نمایید.

 

Greeting

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد