خبر خبر

غرس 3250 نهال در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
فضاي سبز فرودگاه اصفهان همزمان با هفته درختكاري توسعه يافت.
همزمان با هفته منابع طبيعي و روز درختكاري، و به منظور ايجاد كمربند سبز و توسعه فضاي سبز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان تعداد 3250 اصله نهال شامل نهال هاي زيتون تلخ، كاج تهران، داغداغان و سرو خمره اي ، با مشاركت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان در فرودگاه غرس شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد