خبر خبر

درس پنجم: دو صدایی ها (Diphthongs)

دو صدایی ها با فارسی کمی متفاوت هستند. توجه نمایید دوصدایی هایی که در فارسی وجود ندارند را درست یاد گرفته و به روش صحیح ادا نمایید.

VOWEL-DIP-1

VOWEL-DIP-2

VOWEL-DIP-3

VOWEL-DIP-4

VOWEL-DIP-5

VOWEL-DIP-6

VOWEL-DIP-7

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد