خبر خبر

درس چهارم: بی صداها(استثناها)
برخی از صدادارها در زبان انگلیسی با فارسی تفاوت دارند یا وجود ندارند.

لطفا ویدیو ها را دانلود کرده و چند بار تماشا کنید.

تلاش کنید تا آنها را به درستی تکرار نمایید.

VOICE-LESS-1

VOICE-LESS-2

VOICE-LESS-3

VOICE-LESS-4

VOICE-LESS-5

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد