خبر خبر

درس سوم: صدادار های کشیده (Vowels-long)

لطفا ویدیوهای زیر را دانلود کرده چند بار تماشا کنید.

VOWEL-LONG-1

VOWEL-LONG-2

VOWEL-LONG-3

VOWEL-LONG-4

VOWEL-LONG-5

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد