خبر خبر

انجام مميزي تجهيزات CNS فرودگاه اصفهان و ايستگاه انارك
مميزي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان و ايستگاه انارك به پايان رسيد
مميزي (Audit) تجهيزات CNS شامل سيستم هاي ناوبري- ارتباطي و راداري و سيستم هاي ايمني فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان  و ايستگاه انارك توسط كارشناسان اداره كل ارتباطات و ناوبري به همراه كارشناسان فرودگاه اصفهان از تاريخ 95/12/02 الي 95/12/04 انجام شد. شايان ذكر است مميزي ها جهت اطمينان از عملكرد سيستم ها و در راستاي برقراري ايمني پروازها و به صورت ساليانه انجام مي شود.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد