خبر خبر

بازسازي سيمولاتور فرودگاه اصفهان
سيمولاتور تقرب پرواز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازسازي و در محل جديد نصب شد.
بازسازي سيمولاتور تقرب پرواز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان، با جداسازي نود Pilot و Traning ,نصب و راه اندازی نودهای مذكوردر محل جدید و جایگذاری کابلهای شبکه، برق، سامانه سوئچینگ Sitti و GPS  در مسیر جدید توسط متخصصان الكترونيك هواپيمايي فرودگاه اصفهان انجام گردید. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد