خبر خبر

سرپرست اداره اماكن و امور ترمينالهاي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان تعيين شد.
فرهاد محمديان طي ابلاغي از سوي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان به مدت سه ماه به سمت سرپرست اداره اماكن و ترمينالهاي فرودگاه اصفهان تعيين شد.

حسن امجدي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان طي حكمي فرهاد محمديان را به مدت سه ماه به سمت سرپرست اداره اماكن و امور ترمينالهاي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان منصوب كرد.

در بخشي از اين حكم آمده است  :

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي به سمت سرپرست اداره اماكن و امور ترمينالهاي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان منصوب مي شويد. مقتضي است ضمن هماهنگي كامل با معاونت عمليات فرودگاهي اداره كل و تعامل مثبت و سازنده با سازمان ها و ارگان هاي مستقر در فرودگاه در انجام وظايف محوله كوشا باشيد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد