خبر خبر

نصب فاز نخست سامانه كنترل پروازي RCAG فرودگاه اصفهان
فاز نخست نصب و راه اندازي سامانه كنترل پروازي كلامي RCAG فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان.

با اتمام پروژه مطالعه ، طراحي و آماده نمودن تجهيزات RCAG فرودگاه اصفهان كه حدوداً 45 روز در تهران به طول انجاميد ، فاز اول نصب و راه اندازي سامان مذكور از روز يكشنبه مورخ 95/7/25 در فرودگاه اصفهان آغاز شد  .  با راه اندازي اين سامانه ، فركانس سوم VHF جهت بهره برداري در سكتور مربوطه در مركز كنترل فضاي كشور عملياتي گرديده و ضريب ايمني و سلامت پروازهاي عبوري و بين المللي در FIR ايران افزايش پيدا خواهد كرد.  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد