خبر خبر

كسب عنوان برترين اداره ايمني و آتش نشاني فرودگاههاي كشور
اداره ايمني و آتش نشاني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان از ميان ادارات ايمني و آتش نشاني فرودگاههاي كشور عنوان برتر را كسب كرد.

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده از سوي اداره كل ايمني و آتش نشاني شركت فرودگاههاي كشور اداره ايمني و آتش نشاني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان براي دومين بار عنوان برترين اداره را از بين ادارات ايمني و آتش نشاني فرودگاههاي كشور كسب نمود . پيش از اين اداره ايمني وآتش نشاني اين اداره كل در سال 90 موفق به كسب اين عنوان شده بود .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد