خبر خبر

برگزاري دوره PANS-OPS در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
طراحي دستور العملهاي پروازي و شناخت طرحهاي تقرب نوين توسط مدرسان اداره كل مراقبت پرواز در فرودگاه اصفهان تدريس مي شود.

به منظور آشنايي با چگونگي طراحي دستور العملهاي پروازي و همچنين شناخت بهتر طرحهاي تقرب نوين و جزئيات مربوط به آن ، دوره PANS-OPS  با حضور 12 نفر از پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان از تاريخ 95/7/10 به مدت يك هفته توسط مدرسان اداره كل مراقبت پرواز آقايان بهاديوند و پهلواني در فرودگاه اصفهان در حال برگزاري است . گفتني است دوره آموزشي مذكور براي اولين بار در اين فرودگاه برگزار مي شود .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد