خبر خبر

عامل ذيحساب فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان تعيين شد
محمود پورمقدم به عنوان عامل ذيحساب اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان منصوب شد.

براساس پيشنهاد اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان و ضمن موافقت اداره كل امورمالي و درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران محمود پورمقدم به عنوان عامل ذيحساب فرودگاه اصفهان منصوب شد . گفتني است پيش از اين غلامرضا سهيليان عهده دار اين مسئوليت بوده است.  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد