ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

اتریشی

AUA880

شیراز

نشست |

05:55:00

A319

پنج شنبه

06:15

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:10:00

F100

پنج شنبه

07:10

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA252

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:30:00

A320

پنج شنبه

08:15

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

11:10:00

A320

پنج شنبه

09:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

10:30:00

MD83

پنج شنبه

09:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2576

سیری

نشست | پایان دریافت بار

3

10:30:00

F100

پنج شنبه

10:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4005

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

10:35:00

A320

پنج شنبه

10:45

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

معراج

MRJ2863

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4, 4

10:45:00

A320

پنج شنبه

11:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7439

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

12:15:00

F100

پنج شنبه

12:20

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7422

کیش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

12:45:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

12:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

مشهد

اعلام ورود |

14:00:00

MD83

پنج شنبه

13:20

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6926

عسلویه

اعلام ورود |

14:00:00

MD83

پنج شنبه

13:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

مشهد

طبق برنامه |

md88

پنج شنبه

14:50

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2584

تهران

طبق برنامه |

f100

پنج شنبه

16:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

16:45

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA254

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

17:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

18:50

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1205

مشهد

طبق برنامه |

RJ100

پنج شنبه

19:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

تهران

طبق برنامه |

A321

پنج شنبه

19:45

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه |

A321

پنج شنبه

21:20

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

طبق برنامه |

ATR

پنج شنبه

21:45

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه |

rj100

پنج شنبه

21:55

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3747

اهواز

طبق برنامه |

F100

پنج شنبه

22:20

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

23:50

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه |

F100

جمعه

06:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA376

تهران

طبق برنامه |

F100

جمعه

08:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA332

اهواز

طبق برنامه |

MD80

جمعه

08:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه |

A320

جمعه

10:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4005

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

10:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6974

اهواز

طبق برنامه |

MD83

جمعه

11:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7422

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

11:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

13:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7497

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

15:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

16:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7447

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

16:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

16:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA471

شیراز

طبق برنامه |

F100

جمعه

17:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6279

کیش

طبق برنامه |

md88

جمعه

18:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4054

ماهشهر

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA391

مشهد

طبق برنامه |

MD80

جمعه

18:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6940

تهران

باطل شد |

B737

جمعه

20:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5671

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

20:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه |

F100

جمعه

21:55

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA377

زاهدان/کرمان

طبق برنامه |

F100

جمعه

22:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

طبق برنامه |

ATR

جمعه

22:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه |

BAE100

جمعه

23:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

اتریشی

AUA879

شیراز

پرواز كرد |

1396-06-30 03:27

A319

پنج شنبه

03:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

تهران

پرواز كرد |

3

1396-06-30 06:20

BAE100

پنج شنبه

06:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

پرواز كرد |

9, 10

1396-06-30 07:55

F100

پنج شنبه

07:45

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

پرواز كرد |

3, 4

1396-06-30 11:18

MD83

پنج شنبه

10:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

پرواز كرد |

15, 16

1396-06-30 12:03

MD83

پنج شنبه

10:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2577

سیری

پرواز كرد |

5

1396-06-30 11:10

F100

پنج شنبه

11:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4004

کیش

پرواز كرد |

13, 14

1396-06-30 12:03

MD83

پنج شنبه

12:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

معراج

MRJ2862

مشهد

پرواز كرد |

3, 4

1396-06-30 12:10

A320

پنج شنبه

12:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7440

بندرعباس

پرواز كرد |

15, 16

1396-06-30 13:07

F100

پنج شنبه

13:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7423

کیش

پایان پذیرش مسافر | ورود به سالن بازرسی

14

MD82

پنج شنبه

13:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA255

تهران

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

9, 10

A320

پنج شنبه

14:05

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

مشهد

دريافت كارت پرواز |

4

MD83

پنج شنبه

14:20

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه |

md83

پنج شنبه

14:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

15:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

16:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2585

تهران

طبق برنامه |

F100

پنج شنبه

17:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

17:45

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1204

مشهد

طبق برنامه |

F100

پنج شنبه

19:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه |

md88

پنج شنبه

20:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA408

تهران

طبق برنامه |

A321

پنج شنبه

22:05

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه |

ATR

پنج شنبه

22:15

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه |

RJ100

پنج شنبه

22:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3746

اهواز

طبق برنامه |

F100

پنج شنبه

22:50

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه |

F100

جمعه

07:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA376

کرمان/زاهدان

طبق برنامه |

F100

جمعه

08:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA390

مشهد

طبق برنامه |

MD80

جمعه

09:25

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

11:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6975

اهواز

طبق برنامه |

MD83

جمعه

12:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4004

کیش

طبق برنامه |

MD83

جمعه

12:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7446

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

جمعه

12:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

14:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6280

کیش

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

14:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

16:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه |

md88

جمعه

17:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7423

کیش

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

17:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

17:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA420

کیش

طبق برنامه |

F100

جمعه

17:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

19:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4055

ماهشهر

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA333

اهواز

طبق برنامه |

MD80

جمعه

19:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6941

تهران

باطل شد |

B737

جمعه

20:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5672

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

21:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه |

F100

جمعه

22:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA377

تهران

طبق برنامه |

F100

جمعه

22:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه |

ATR

جمعه

23:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY892

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:15:00

737-200

پنج شنبه

01:15

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

اتریشی

AUA879

وین

نشست | پایان دریافت بار

2

03:05:00

A319

پنج شنبه

03:10

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

08:30:00

md88

پنج شنبه

08:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA681

دبی

اعلام ورود |

13:20:00

A320

پنج شنبه

13:15

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

عراقی

IAW1171

نجف

طبق برنامه |

B737

پنج شنبه

15:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه |

737-700

پنج شنبه

19:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه |

737-200

جمعه

01:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تیل ویند

TWI571

آدانا

طبق برنامه |

737-200

جمعه

02:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه |

md88

جمعه

08:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN7224

تفلیس

طبق برنامه |

md88

جمعه

13:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

العربیه

ABY209

شارجه

طبق برنامه |

A320

جمعه

15:05

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

عراقی

IAW1171

نجف

طبق برنامه |

B737

جمعه

17:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3064

سن پترزبورگ

طبق برنامه |

A321

جمعه

18:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY893

استانبول

پرواز كرد |

1396-06-30 02:40

737

پنج شنبه

02:10

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

پرواز كرد |

1396-06-30 05:14

md88

پنج شنبه

04:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

اتریشی

AUA880

وین

پرواز كرد |

1396-06-30 06:45

A319

پنج شنبه

06:55

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA667

کویت

پرواز كرد |

1396-06-30 09:38

A321

پنج شنبه

09:05

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

عراقی

IAW1172

بغداد

طبق برنامه |

737-700

پنج شنبه

16:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA680

دبی

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

18:35

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه |

737-100

پنج شنبه

20:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه |

737

جمعه

02:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تیل ویند

TWI572

آدانا

طبق برنامه |

737-700

جمعه

03:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

طبق برنامه |

md88

جمعه

04:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3065

سن پترزبورگ

طبق برنامه |

A320

جمعه

07:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN7223

تفلیس

طبق برنامه |

md88

جمعه

08:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

العربیه

ABY200

شارجه

طبق برنامه |

A320

جمعه

15:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

عراقی

IAW1172

بغداد

طبق برنامه |

737-700

جمعه

18:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶