ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

قشم ایر

QSM1280

تهران

باطل شد |

RJ100

سه شنبه

06:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA220

تهران

باطل شد |

ATR

سه شنبه

08:05

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

تهران

باطل شد |

MD83

سه شنبه

09:10

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA391

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

12:25:00

MD80

سه شنبه

09:50

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:45:00

BAE100

سه شنبه

09:55

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7497

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

10:00:00

MDC-DC-3

سه شنبه

10:10

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

10:40:00

MD82

سه شنبه

10:30

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4005

کیش

باطل شد |

A320

سه شنبه

10:45

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1261

قشم

نشست | پایان دریافت بار

3

10:50:00

F100

سه شنبه

10:55

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7422

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1

11:25:00

MDC-DC-3

سه شنبه

11:15

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2533

خارک

تاخیر |

F100

سه شنبه

11:25

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

12:35:00

MD83

سه شنبه

11:40

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6926

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

13:40:00

MD83

سه شنبه

13:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7447

مشهد

اعلام ورود |

15:30:00

MD.88

سه شنبه

15:15

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6974

اهواز

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

15:20

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7439

بندرعباس

اعلام ورود |

16:00:00

MD82

سه شنبه

16:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA314

تهران

طبق برنامه |

ATR

سه شنبه

16:45

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:45

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

تهران

باطل شد |

MD.88

سه شنبه

18:55

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA421

کیش

طبق برنامه |

F100

سه شنبه

19:15

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5671

مشهد

تاخیر - 20:30 |

MD83

سه شنبه

19:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه |

ATR

سه شنبه

21:05

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

تهران

طبق برنامه |

MD80

سه شنبه

21:15

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6205

مشهد

طبق برنامه |

md88

سه شنبه

21:30

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2623

اهواز

طبق برنامه |

F50

سه شنبه

21:45

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

طبق برنامه |

60-600

سه شنبه

21:45

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

مشهد

طبق برنامه |

md88

سه شنبه

21:50

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه |

rj100

سه شنبه

21:55

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه |

BAE100

سه شنبه

23:20

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

23:30

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه |

RJ100

چهار شنبه

06:30

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2623

اهواز

طبق برنامه |

F50

چهار شنبه

06:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه |

BAE100

چهار شنبه

07:10

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA220

تهران

طبق برنامه |

ATR

چهار شنبه

07:35

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2518

تهران

طبق برنامه |

F100

چهار شنبه

08:05

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

تهران

طبق برنامه |

BAE100

چهار شنبه

08:40

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA332

اهواز

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

08:50

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7497

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

09:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

10:30

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4005

کیش

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

10:45

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2519

بهرگان

طبق برنامه |

F100

چهار شنبه

11:05

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6940

تهران

طبق برنامه |

B737

چهار شنبه

11:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه |

BAE100

چهار شنبه

12:20

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2635

اهواز

طبق برنامه |

F100

چهار شنبه

13:30

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7422

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

14:15

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-4

چهار شنبه

14:30

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6956

مشهد

طبق برنامه |

md88

چهار شنبه

14:40

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

مشهد

طبق برنامه |

md88

چهار شنبه

15:50

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

16:45

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA314

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

17:10

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

17:50

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7042

عسلویه

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

18:15

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4054

ماهشهر

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

18:15

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

تهران

باطل شد |

MD.88

چهار شنبه

18:55

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6212

قشم

طبق برنامه |

md88

چهار شنبه

19:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

19:45

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA347

بندرعباس

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

21:40

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

21:40

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

طبق برنامه |

60-600

چهار شنبه

21:45

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه |

rj100

چهار شنبه

21:55

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7022

کیش

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

22:15

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2625

اهواز

طبق برنامه |

F50

چهار شنبه

22:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه |

BAE100

چهار شنبه

23:20

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM4530

تهران

باطل شد |

BAE100

سه شنبه

06:00

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

باطل شد |

rj100

سه شنبه

07:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA420

کیش

پرواز كرد |

8, 12

1396-04-06 13:40

F100

سه شنبه

10:35

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

تهران

پرواز كرد |

4

1396-04-06 10:50

BAE100

سه شنبه

10:45

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7446

مشهد

پرواز كرد |

13

1396-04-06 11:18

MDC-DC-9-40

سه شنبه

11:15

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

پرواز كرد |

15, 16

1396-04-06 11:42

MD82

سه شنبه

11:30

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1260

قشم

پرواز كرد |

9

1396-04-06 11:45

F100

سه شنبه

11:35

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7440

بندرعباس

پرواز كرد |

14

1396-04-06 12:30

MDC-DC-3

سه شنبه

12:00

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4004

کیش

باطل شد |

A320

سه شنبه

12:00

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2532

خارک

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

10

F100

سه شنبه

12:05

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6975

اهواز

پرواز كرد |

6

1396-04-06 13:30

MD83

سه شنبه

12:30

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

مشهد

در حال سوار شدن |

3, 4

md88

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6927

عسلویه

پرواز كرد |

6

1396-04-06 14:35

MD83

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

تهران

دريافت كارت پرواز |

13, 14

MDC-DC-3

سه شنبه

16:00

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

16:15

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7423

کیش

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه |

ATR

سه شنبه

17:20

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

17:45

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

تهران

باطل شد |

MDC-DC-3

سه شنبه

18:45

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

19:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA390

مشهد

طبق برنامه |

MD80

سه شنبه

19:50

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5672

مشهد

تاخیر - 21:30 |

MD83

سه شنبه

20:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA315

تهران

طبق برنامه |

ATR

سه شنبه

21:50

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

22:00

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2622

اهواز

طبق برنامه |

F50

سه شنبه

22:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه |

ATR-42-400

سه شنبه

22:15

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6206

مشهد

طبق برنامه |

md88

سه شنبه

22:30

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه |

RJ100

سه شنبه

22:40

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

23:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه |

BAE100

چهار شنبه

06:00

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

تهران

باطل شد |

md88

چهار شنبه

07:00

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2622

اهواز

طبق برنامه |

F50

چهار شنبه

07:15

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه |

rj100

چهار شنبه

07:15

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه |

BAE100

چهار شنبه

08:10

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA221

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-500

چهار شنبه

08:15

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2518

بهرگان

طبق برنامه |

F100

چهار شنبه

08:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

تهران

طبق برنامه |

BAE100

چهار شنبه

09:30

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA333

اهواز

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

09:35

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

09:45

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

11:30

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2519

تهران

طبق برنامه |

F100

چهار شنبه

11:50

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4004

کیش

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

12:00

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6941

تهران

طبق برنامه |

B737

چهار شنبه

12:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه |

BAE100

چهار شنبه

13:20

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2634

اهواز

طبق برنامه |

F100

چهار شنبه

14:00

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7043

عسلویه

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

15:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-4

چهار شنبه

15:30

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6211

قشم

طبق برنامه |

md88

چهار شنبه

15:30

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6957

مشهد

طبق برنامه |

md88

چهار شنبه

15:40

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

17:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

17:45

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA346

بندرعباس

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

17:55

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه |

MD83

چهار شنبه

18:45

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7423

کیش

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

19:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4055

ماهشهر

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

19:14

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه |

md88

چهار شنبه

20:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

20:30

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه |

ATR-42-400

چهار شنبه

22:15

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA315

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

22:25

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

22:40

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه |

RJ100

چهار شنبه

22:40

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7023

کیش

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

23:00

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2624

اهواز

طبق برنامه |

F50

چهار شنبه

23:15

۷ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY892

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:25:00

737-200

سه شنبه

01:15

۶ تير ۱۳۹۶

اتریشی

AUA875

وین

نشست | پایان دریافت بار

1

04:00:00

A319

سه شنبه

03:55

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

باطل شد |

md88

سه شنبه

08:00

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7224

تفلیس

نشست | دریافت بار از نقاله

1

14:00:00

MD.88

سه شنبه

13:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3432

نجف

باطل شد |

AB4

سه شنبه

16:00

۶ تير ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

21:45

۶ تير ۱۳۹۶

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه |

737-200

چهار شنبه

01:15

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7252

بغداد

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

08:30

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

باطل شد |

md88

چهار شنبه

08:30

۷ تير ۱۳۹۶

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه |

CRJ

چهار شنبه

13:00

۷ تير ۱۳۹۶

العربیه

ABY209

شارجه

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

14:05

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3438

نجف

طبق برنامه |

AB4

چهار شنبه

16:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY893

استانبول

پرواز كرد |

1396-04-06 02:40

737-200

سه شنبه

02:10

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

باطل شد |

md88

سه شنبه

04:30

۶ تير ۱۳۹۶

اتریشی

AUA876

وین

پرواز كرد |

1396-04-06 05:45

A319

سه شنبه

05:50

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7223

تفلیس

پرواز كرد |

1396-04-06 09:17

MD.88

سه شنبه

08:50

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3433

نجف

باطل شد |

AB4

سه شنبه

17:00

۶ تير ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه |

737-200

سه شنبه

22:45

۶ تير ۱۳۹۶

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه |

737-200

چهار شنبه

02:10

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7251

بغداد

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

05:00

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

باطل شد |

md88

چهار شنبه

05:00

۷ تير ۱۳۹۶

عراقی

IA172

نجف

طبق برنامه |

CRJ

چهار شنبه

14:00

۷ تير ۱۳۹۶

العربیه

ABY200

شارجه

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

14:45

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3439

بغداد

طبق برنامه |

AB4

چهار شنبه

17:00

۷ تير ۱۳۹۶