ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

اتریشی

AUA880

شیراز

طبق برنامه |

A319

دو شنبه

06:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

06:40:00

RJ100

دو شنبه

06:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4560

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

07:10:00

BAE100

دو شنبه

07:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA252

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:10:00

A320

دو شنبه

08:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6974

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

08:25:00

MD83

دو شنبه

08:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

08:25:00

BAE100

دو شنبه

08:40

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

تهران

نشست | پایان دریافت بار

09:25:00

MD83

دو شنبه

09:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6926

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

10:45:00

737-700

دو شنبه

10:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

10:55:00

A320

دو شنبه

10:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4005

کیش

نشست | پایان دریافت بار

4

10:45:00

A320

دو شنبه

10:45

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2863

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3, 3

11:45:00

A320

دو شنبه

11:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2533

خارک

نشست | پایان دریافت بار

1

11:30:00

F100

دو شنبه

11:25

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

12:30:00

BAE100

دو شنبه

12:20

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7422

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1

17:15:00

MDC-DC-3

دو شنبه

12:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

13:55:00

MD82

دو شنبه

13:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

13:00:00

MD83

دو شنبه

13:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

15:25:00

MD.88

دو شنبه

14:50

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

15:45:00

MD.88

دو شنبه

15:20

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

17:50:00

MD83

دو شنبه

17:20

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA254

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

17:50:00

A320

دو شنبه

17:40

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1205

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

19:10:00

RJ100

دو شنبه

18:50

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

19:30:00

MD.88

دو شنبه

19:20

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA224

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

19:55:00

MD80

دو شنبه

19:40

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

20:20:00

MD83

دو شنبه

19:45

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6940

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:15:00

B737

دو شنبه

20:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:50:00

ATR

دو شنبه

21:05

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

21:50:00

ATR

دو شنبه

21:45

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:55:00

F100

دو شنبه

21:55

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه |

BAE100

دو شنبه

23:20

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6339

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

00:20

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA880

شیراز

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

06:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه |

RJ100

سه شنبه

06:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA220

تهران

طبق برنامه |

ATR

سه شنبه

08:25

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

تهران

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

09:10

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA391

مشهد

طبق برنامه |

MD80

سه شنبه

09:50

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

تهران

طبق برنامه |

BAE100

سه شنبه

09:55

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2564

آغاجاری

طبق برنامه |

F50

سه شنبه

10:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7497

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

10:10

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4005

کیش

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7422

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

11:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2533

خارک

طبق برنامه |

F100

سه شنبه

11:25

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

13:40

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

14:05

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

تهران

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

15:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7447

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

15:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

مشهد

طبق برنامه |

md88

سه شنبه

15:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7439

بندرعباس

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6974

اهواز

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

17:50

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

18:55

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA421

کیش

طبق برنامه |

F100

سه شنبه

19:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5671

مشهد

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

20:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

تهران

باطل شد |

MD80

سه شنبه

21:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

طبق برنامه |

ATR

سه شنبه

21:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6205

مشهد

طبق برنامه |

md88

سه شنبه

21:50

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه |

rj100

سه شنبه

21:55

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه |

BAE100

سه شنبه

23:20

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

اتریشی

AUA879

شیراز

طبق برنامه |

A319

دو شنبه

03:40

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

تهران

پرواز كرد |

1

1396-05-30 06:05

BAE100

دو شنبه

06:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

پرواز كرد |

9

1396-05-30 07:30

rj100

دو شنبه

07:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4560

تبریز

پرواز كرد |

1

1396-05-30 08:18

BAE146

دو شنبه

08:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

تهران

پرواز كرد |

1

1396-05-30 09:25

BAE100

دو شنبه

09:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

مشهد

پرواز كرد |

3, 4

1396-05-30 09:30

MD83

دو شنبه

09:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

پرواز كرد |

5

1396-05-30 10:07

MD83

دو شنبه

09:50

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

cpn6927

عسلویه

پرواز كرد |

5

1396-05-30 11:46

737-700

دو شنبه

11:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

پرواز كرد |

13, 14

1396-05-30 11:47

MD83

دو شنبه

11:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4004

کیش

پرواز كرد |

15, 16

1396-05-30 12:05

A320

دو شنبه

12:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2862

مشهد

پرواز كرد |

3, 4

1396-05-30 13:45

A320

دو شنبه

12:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2532

خارک

پرواز كرد |

10

1396-05-30 12:23

F100

دو شنبه

12:05

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

کرمان

پرواز كرد |

1

1396-05-30 13:30

BAE100

دو شنبه

13:20

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7423

کیش

پرواز كرد |

14

1396-05-30 18:23

MD82

دو شنبه

13:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6975

اهواز

پرواز كرد |

5

1396-05-30 14:15

MD83

دو شنبه

14:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

پرواز كرد |

15, 16

1396-05-30 15:15

A320

دو شنبه

14:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA253

تهران

پرواز كرد |

9, 10

1396-05-30 14:30

A321

دو شنبه

14:05

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA255

تهران

پرواز كرد |

11, 12

1396-05-30 14:35

A320

دو شنبه

14:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

مشهد

پرواز كرد |

3, 4

1396-05-30 15:45

md88

دو شنبه

15:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

مشهد

پرواز كرد |

5, 6

1396-05-30 16:20

MD.88

دو شنبه

16:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

مشهد

پرواز كرد |

3

1396-05-30 16:45

MD.88

دو شنبه

16:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

cpn013

تهران

پرواز كرد |

3, 4

1396-05-30 18:35

md83

دو شنبه

18:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1204

مشهد

پرواز كرد |

12

1396-05-30 19:50

RJ100

دو شنبه

19:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA225

بوشهر

پرواز كرد |

9, 10

1396-05-30 20:55

MD80

دو شنبه

20:25

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6338

مشهد

پرواز كرد |

3, 4

1396-05-30 20:35

MD.88

دو شنبه

20:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

تهران

پرواز كرد |

15, 16

1396-05-30 21:15

MD83

دو شنبه

20:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6941

تهران

پرواز كرد |

5

1396-05-30 21:30

B737

دو شنبه

21:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

تهران

پرواز كرد |

11

1396-05-30 21:50

ATR

دو شنبه

21:40

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

3, 4

ATR

دو شنبه

22:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

تهران

دريافت كارت پرواز |

12

F100

دو شنبه

22:40

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA879

شیراز

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

03:40

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه |

BAE100

سه شنبه

06:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه |

rj100

سه شنبه

07:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA221

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-500

سه شنبه

09:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

10:10

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2563

آغاجاری

طبق برنامه |

f100

سه شنبه

10:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA420

کیش

طبق برنامه |

MD80

سه شنبه

10:35

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

تهران

طبق برنامه |

BAE100

سه شنبه

10:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7446

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

سه شنبه

11:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

11:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4004

کیش

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

12:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7440

بندرعباس

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

12:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2532

خارک

طبق برنامه |

F100

سه شنبه

12:05

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

cpn6927

عسلویه

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

14:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6975

اهواز

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

14:50

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه |

md88

سه شنبه

15:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

16:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

تهران

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

16:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

16:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7423

کیش

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

17:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

cpn013

تهران

طبق برنامه |

md83

سه شنبه

18:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA390

مشهد

طبق برنامه |

F100

سه شنبه

19:50

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5672

مشهد

طبق برنامه |

MD83

سه شنبه

21:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

تهران

باطل شد |

A320

سه شنبه

22:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه |

ATR

سه شنبه

22:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه |

RJ100

سه شنبه

22:40

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6206

مشهد

طبق برنامه |

md88

سه شنبه

23:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY892

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:55:00

737-200

دو شنبه

01:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA879

وین

نشست | پایان دریافت بار

1

03:00:00

A319

دو شنبه

03:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

07:55:00

MD.88

دو شنبه

08:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM2290

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

09:10:00

A320

دو شنبه

09:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA681

دبی

نشست | پایان دریافت بار

13:25:00

A320

دو شنبه

13:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA666

کویت

نشست | پایان دریافت بار

1

13:15:00

A320

دو شنبه

13:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3444

نجف

باطل شد |

AB4

دو شنبه

13:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

عراقی

IAW1171

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

16:35:00

B737

دو شنبه

16:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه |

737-200

سه شنبه

01:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA879

وین

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

03:10

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

08:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

عراقی

IAW1171

نجف

طبق برنامه |

B737

سه شنبه

09:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7224

تفلیس

طبق برنامه |

md88

سه شنبه

13:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3432

نجف

باطل شد |

AB4

سه شنبه

18:35

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

21:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY893

استانبول

پرواز كرد |

1396-05-30 03:16

737

دو شنبه

02:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

پرواز كرد |

1396-05-30 04:38

MD.88

دو شنبه

04:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA880

وین

پرواز كرد |

1396-05-30 06:55

A319

دو شنبه

06:55

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA667

کویت

پرواز كرد |

1396-05-30 09:43

A321

دو شنبه

09:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM2291

نجف

پرواز كرد |

1396-05-30 10:33

A320

دو شنبه

10:45

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

عراقی

IAW1172

بغداد

پرواز كرد |

1396-05-30 17:55

B737

دو شنبه

17:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA680

دبی

پرواز كرد |

1396-05-30 19:00

A320

دو شنبه

18:35

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه |

737

سه شنبه

02:10

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

04:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA880

وین

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

06:55

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7223

تفلیس

طبق برنامه |

md88

سه شنبه

08:50

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

عراقی

IAW1172

بغداد

طبق برنامه |

B737

سه شنبه

10:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3433

نجف

باطل شد |

AB4

سه شنبه

19:35

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه |

737-100

سه شنبه

22:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶