برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه اصفهان برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه اصفهان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1558 جده پرواز کرد ۱۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ 13793-13368
ايران اير 1564 جده پرواز کرد ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ 13061-13368
ايران اير 1526 جده پرواز کرد ۰۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 13057-13289
ايران اير 1536 جده پرواز کرد ۲۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 13289-13052
ايران اير 1576 جده پرواز کرد ۰۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ 13006-13045
ايران اير 1582 جده پرواز کرد ۱۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ 13045-13825-13858
ايران اير 1584 جده پرواز کرد ۱۸:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ 13858-13078
ايران اير 1506 جده پرواز کرد ۲۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ 13101-13002
ايران اير 1514 جده پرواز کرد ۲۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ 13002-13050
ايران اير 1550 جده پرواز کرد ۰۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ 13027-13306
ايران اير 1556 جده پرواز کرد ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ 13406-13040-13099
ايران اير 1564 جده پرواز کرد ۲۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ 13099-13056
ايران اير 1526 جده پرواز کرد ۰۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ 34033-13644
ايران اير 1540 جده پرواز کرد ۰۹:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ 13644_13102
ايران اير 1576 جده پرواز کرد ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ 13412 -13085
ايران اير 1578 جده پرواز کرد ۱۳:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ 13412-13079-13011
ايران اير 1502 جده پرواز کرد ۰۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 13711-13100
ايران اير 1506 جده پرواز کرد ۱۱:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 13100-13447-13388
ايران اير 1514 جده پرواز کرد ۲۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
ايران اير 1554 مدينه پرواز کرد ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 13358-13058