برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه اصفهان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه اصفهان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1551 مدينه به زمين نشست |09:38 09:20 1398/05/28

13016-13012

ايران اير 1579 مدينه به زمين نشست |14:45 11:20 1398/05/28

13012-18004-23008

ايران اير 1565 مدينه به زمين نشست |17:45 17:20 1398/05/28

13094 - 13433

ايران اير 1583 مدينه به زمين نشست |23:21 20:30 1398/05/28

13433-13745-23008-13073

ايران اير 1569 مدينه به زمين نشست |03:47 03:20 1398/05/29

13073 - 13825

ايران اير 1433 مدينه به زمين نشست |13:07 11:40 1398/05/29

13825-13007-13070

ايران اير 1415 مدينه به زمين نشست |22:08 19:10 1398/05/29

13070-13096

ايران اير 1425 مدينه به زمين نشست |01:48 21:50 1398/05/29

13120-49008

ايران اير 1509 مدينه به زمين نشست |11:50 10:50 1398/05/30

13374 - 13082 - 13091

ايران اير 1533 مدينه به زمين نشست |13:10 11:50 1398/05/30

13091 - 13790

ايران اير 1515 مدينه به زمين نشست |20:10 18:40 1398/05/30

13790 - 13117 - 13103

ايران اير 1523 مدينه به زمين نشست |20:45 20:20 1398/05/30

13103-13282-13898

ايران اير 1475 مدينه به زمين نشست |14:49 10:50 1398/05/31

13898-13047

ايران اير 1485 مدينه به زمين نشست |22:44 22:30 1398/05/31

13047 - 49008 - 13005

ايران اير 1401 مدينه به زمين نشست |06:30 06:55 1398/06/14

13109-13111

ايران اير 1417 جده به زمين نشست |11:00 12:15 1398/06/14

13302 - 13035

ايران اير 1421 جده به زمين نشست |12:05 13:15 1398/06/14

13035 - 13379

ايران اير 1419 جده به زمين نشست |00:33 01:15 1398/06/15

13009-13382

ايران اير 1427 جده به زمين نشست |03:15 04:05 1398/06/15

13382-18007

ايران اير 1517 جده به زمين نشست |11:53 13:00 1398/06/15

13048-13010

ايران اير 1521 جده به زمين نشست |12:57 14:15 1398/06/15

13010-13429-49008

ايران اير 1529 جده به زمين نشست |16:20 18:15 1398/06/15

13438 - 49008 - 13429

ايران اير 1511 جده به زمين نشست |21:05 22:30 1398/06/15

13123 - 13097 - 13095

ايران اير 1515 جده به زمين نشست |22:12 23:30 1398/06/15

13123 - 13025

ايران اير 1519 جده به زمين نشست |00:20 01:15 1398/06/16

13025-13090-49008-52000-13053

ايران اير 1531 جده به زمين نشست |05:35 06:15 1398/06/16

13053 - 13705

ايران اير 1459 جده به زمين نشست |09:14 09:20 1398/06/16

13431-13112-13092

ايران اير 1463 جده به زمين نشست |11:33 11:40 1398/06/16

18018-13092-13021

ايران اير 1479 جده به زمين نشست |16:40 18:15 1398/06/16

13021-13107-49008

ايران اير 1453 جده به زمين نشست |18:05 19:30 1398/06/16

13321-13122

ايران اير 1457 جده به زمين نشست |19:45 21:15 1398/06/16

13122-13106-52000-13435

ايران اير 1461 جده به زمين نشست |23:08 22:45 1398/06/16

13435-13308