برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه اصفهان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه اصفهان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1551 مدينه به زمين نشست |09:38 09:20 1398/05/28

13016-13012

ايران اير 1579 مدينه به زمين نشست |14:45 11:20 1398/05/28

13012-18004-23008

ايران اير 1565 مدينه به زمين نشست |17:45 17:20 1398/05/28

13094 - 13433

ايران اير 1583 مدينه به زمين نشست |23:21 20:30 1398/05/28

13433-13745-23008-13073

ايران اير 1569 مدينه به زمين نشست |03:47 03:20 1398/05/29

13073 - 13825

ايران اير 1433 مدينه به زمين نشست |13:07 11:40 1398/05/29

13825-13007-13070

ايران اير 1415 مدينه به زمين نشست |22:08 19:10 1398/05/29

13070-13096

ايران اير 1425 مدينه به زمين نشست |01:48 21:50 1398/05/29

13120-49008

ايران اير 1509 مدينه به زمين نشست |11:50 10:50 1398/05/30

13374 - 13082 - 13091

ايران اير 1533 مدينه به زمين نشست |13:10 11:50 1398/05/30

13091 - 13790

ايران اير 1515 مدينه طبق برنامه 18:40 1398/05/30

ايران اير 1523 مدينه طبق برنامه 20:20 1398/05/30

ايران اير 1475 مدينه به زمين نشست |14:49 10:50 1398/05/31

13898-13047

ايران اير 1485 مدينه به زمين نشست |22:44 22:30 1398/05/31

13047 - 49008 - 13005

ايران اير 1419 جده طبق برنامه 01:15 1398/06/14

ايران اير 1427 جده طبق برنامه 04:05 1398/06/14

ايران اير 1401 مدينه طبق برنامه 06:55 1398/06/14

ايران اير 1417 جده طبق برنامه 12:15 1398/06/14

ايران اير 1421 جده طبق برنامه 13:15 1398/06/14

ايران اير 1519 جده طبق برنامه 01:15 1398/06/15

ايران اير 1517 جده طبق برنامه 13:00 1398/06/15

ايران اير 1521 جده طبق برنامه 14:15 1398/06/15

ايران اير 1529 جده طبق برنامه 18:15 1398/06/15

ايران اير 1511 جده طبق برنامه 22:30 1398/06/15

ايران اير 1515 جده طبق برنامه 23:30 1398/06/15

ايران اير 1531 جده طبق برنامه 06:15 1398/06/16

ايران اير 1459 جده طبق برنامه 10:15 1398/06/16

ايران اير 1463 جده طبق برنامه 12:45 1398/06/16

ايران اير 1479 جده طبق برنامه 18:15 1398/06/16

ايران اير 1453 جده طبق برنامه 19:30 1398/06/16

ايران اير 1457 جده طبق برنامه 21:15 1398/06/16

ايران اير 1461 جده طبق برنامه 22:45 1398/06/16