ویژه نوروز ویژه نوروز

Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Origin
Origin
Status
Status
AirCraftID
AirCraftID
TERMINAL
TERMINAL
DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Date
Date

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

20:50

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

22:50

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2523

سيري

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

15:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

22:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

22:50

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

17:50

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

18:50

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

22:50

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

چهارشنبه

10:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

22:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

10:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

222

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

12:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

17:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

13:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

22:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

چهارشنبه

10:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

22:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Destination
Destination
Status
Status
AirCraftID
AirCraftID
TERMINAL
TERMINAL
DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Date
Date

ماهان

4532

تهران

درب خروج بسته شد

BA146

داخلی

شنبه

09:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

درب خروج بسته شد

MD83

داخلی

شنبه

11:40

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

13:20

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

14:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

16:15

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

B737

داخلی

شنبه

19:00

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

19:00

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

19:00

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

19:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

19:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

20:00

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

21:20

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

337

تهران

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:00

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

22:00

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

22:15

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

22:15

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7023

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

317

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:50

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

06:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

07:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

07:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2527

شيراز - لاوان

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

08:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

سيري

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

08:25

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

10:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

10:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4554

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

11:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4567

عسلويه

به موقع

A306

داخلی

یک شنبه

11:25

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

یک شنبه

11:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD82

داخلی

یک شنبه

12:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

12:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

14:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

14:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6211

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

14:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2523

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

15:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

237

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

17:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

18:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

یک شنبه

19:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

19:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

20:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

21:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

22:40

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3746

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

23:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

23:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

06:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

07:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

07:15

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2563

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

07:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

08:10

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

09:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:50

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

11:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

11:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

11:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

مشهد

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

12:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2862

مشهد

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

12:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

12:05

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

12:15

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

13:20

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

14:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

253

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

14:05

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

255

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

14:10

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

14:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:15

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

19:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

19:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

مشهد

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

19:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

225

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

19:35

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

20:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

20:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

21:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

22:15

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

22:15

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

22:40

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

06:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

07:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

07:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

10:10

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

420

کیش

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

10:35

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

10:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

11:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

12:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

12:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

12:05

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

15:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

17:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

18:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

18:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

18:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

19:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

19:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

390

مشهد

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

20:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

20:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

20:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:20

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

239

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

22:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

22:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

22:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

22:40

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

06:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

07:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

07:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

08:10

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

09:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

333

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

09:35

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

چهارشنبه

11:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

12:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6941

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

12:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

13:20

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7023

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

13:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7043

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

15:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6211

قشم

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

15:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

15:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

15:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:55

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

19:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4055

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

19:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

20:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

22:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

315

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

22:25

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

چهارشنبه

22:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

23:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

پنج شنبه

06:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

07:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

07:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

10:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

11:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2862

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

12:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

12:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2577

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:10

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

13:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

13:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

255

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

14:05

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3761

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

14:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

14:20

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

14:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

14:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

15:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

15:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

17:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1206

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

470

شيراز

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:50

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6941

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

20:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

20:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

408

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

22:05

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

22:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

پنج شنبه

22:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3746

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

07:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

376

کرمان - زاهدان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:50

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

390

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

09:25

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

11:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

12:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

12:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

12:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

223

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

13:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

14:40

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

15:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

17:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

420

کیش

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:50

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

جمعه

19:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4055

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

19:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

مشهد

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

333

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

19:35

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

20:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

20:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

20:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

21:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

22:40

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

377

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

06:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

07:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

07:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:45

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

08:10

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

09:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

11:40

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

13:20

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

14:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

16:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

17:50

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:45

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

19:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

B737

داخلی

شنبه

19:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

19:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

19:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

20:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

21:20

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

337

تهران

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

22:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

22:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

22:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7023

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

317

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:50

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

06:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

07:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

07:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2527

شيراز - لاوان

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

08:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

سيري

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

08:25

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

10:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

10:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4554

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

11:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4567

عسلويه

به موقع

A306

داخلی

یک شنبه

11:25

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

11:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

12:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

12:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

12:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7023

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

12:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

14:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

14:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6211

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

15:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2523

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

16:05

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

237

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

17:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

18:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

19:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

19:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

20:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

20:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

21:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

22:40

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3746

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

23:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

23:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

06:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

07:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

07:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2563

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

07:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

08:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

09:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

11:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

11:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

11:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2862

مشهد

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

12:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4004

مشهد

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

12:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

12:05

۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

12:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

13:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

14:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

253

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

14:05

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

255

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

14:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

19:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

19:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5268

مشهد

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

225

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

19:35

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

19:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

20:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

20:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

21:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

22:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

22:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

22:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

06:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

07:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

07:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

10:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

420

کیش

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

10:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

10:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

11:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

12:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

12:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

12:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

15:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

17:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

18:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

18:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

19:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

19:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

390

مشهد

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

20:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

20:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

20:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

239

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

22:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

22:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

22:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

22:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

06:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

07:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

07:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

08:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

09:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

333

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

09:35

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

چهارشنبه

11:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

12:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6941

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

12:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

13:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7023

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

13:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7043

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

15:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6211

قشم

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

15:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

15:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

15:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:55

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

19:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4055

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

19:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

20:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

22:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

315

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

22:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

چهارشنبه

22:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

23:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Origin
Origin
Status
Status
AirCraftID
AirCraftID
TERMINAL
TERMINAL
DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Date
Date

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

13:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

2228

نجف

به موقع

AB6

خارجی

سه شنبه

14:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

21:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

چهارشنبه

01:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

09:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

10:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

عراقي

171

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

چهارشنبه

13:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

14:05

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

14:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7252

بغداد

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

14:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

01:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

پنج شنبه

03:55

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

پنج شنبه

10:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

10:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

681

دبي

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

13:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

19:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

01:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

10:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

11:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

14:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

15:05

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

01:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

03:55

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

10:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

شنبه

10:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3432

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

13:05

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7296

دوحه

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

15:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3006

نجف

به موقع

A320

خارجی

شنبه

16:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

19:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

666

کويت

به موقع

A320

خارجی

شنبه

21:10

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

22:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

23:55

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

یک شنبه

01:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

10:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

عراقي

171

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

یک شنبه

13:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

یک شنبه

14:05

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

14:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

دوشنبه

01:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

دوشنبه

03:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

10:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

10:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

681

دبي

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

13:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

666

کويت

به موقع

A321

خارجی

دوشنبه

13:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

14:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

19:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

01:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

سه شنبه

03:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

10:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

3432

نجف

به موقع

AB4

خارجی

سه شنبه

13:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

2228

نجف

به موقع

AB6

خارجی

سه شنبه

16:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

21:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

چهارشنبه

01:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

09:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

10:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

عراقي

171

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

چهارشنبه

13:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

14:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

14:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7252

بغداد

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

14:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Destination
Destination
Status
Status
AirCraftID
AirCraftID
TERMINAL
TERMINAL
DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Date
Date

ايران اير

3433

نجف

پایان پذیرش مسافر

AB4

خارجی

سه شنبه

14:05

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

2229

نجف

پایان پذیرش مسافر

AB6

خارجی

سه شنبه

15:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

22:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

چهارشنبه

02:10

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

06:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7251

بغداد

پایان پذیرش مسافر

MD88

خارجی

چهارشنبه

10:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

11:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

11:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

عراقي

172

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

چهارشنبه

14:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

14:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

02:10

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

پنج شنبه

05:50

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

پنج شنبه

06:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

667

کويت

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

09:05

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

پنج شنبه

11:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

12:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

680

دبي

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

18:35

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

20:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

02:10

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

06:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD

خارجی

جمعه

07:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

11:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

15:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

02:10

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

05:50

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

06:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7295

دوحه

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

11:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

شنبه

11:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

شنبه

11:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD

خارجی

شنبه

12:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3007

نجف

به موقع

A320

خارجی

شنبه

12:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3433

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

14:05

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

20:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

23:20

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

یک شنبه

02:10

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

06:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

11:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

عراقي

172

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

یک شنبه

14:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

یک شنبه

14:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

دوشنبه

02:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

دوشنبه

05:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

06:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

667

کويت

به موقع

A321

خارجی

دوشنبه

09:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

11:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

11:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

15:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

680

دبي

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

18:35

۱ خرداد ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

02:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

سه شنبه

05:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

06:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

11:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

3433

نجف

به موقع

AB4

خارجی

سه شنبه

14:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

2229

نجف

به موقع

AB6

خارجی

سه شنبه

18:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

22:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

چهارشنبه

02:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

06:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

7251

بغداد

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

11:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

11:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

11:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

عراقي

172

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

چهارشنبه

14:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

14:45

۳ خرداد ۱۳۹۶