ویژه نوروز ویژه نوروز

Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Origin
Origin
Status
Status
AirCraftID
AirCraftID
TERMINAL
TERMINAL
DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Date
Date

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

20:50

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

22:50

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2523

سيري

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

15:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

22:45

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

22:50

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:15

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

17:50

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

18:50

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

22:50

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:30

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

چهارشنبه

10:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

22:45

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

10:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

222

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

12:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

17:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

13:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

22:45

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

چهارشنبه

10:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

22:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

10:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

222

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

12:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

چهارشنبه

10:30

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

22:45

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

10:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:30

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

222

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

12:45

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

13:30

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

22:45

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

چهارشنبه

10:30

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

22:45

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

10:30

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

222

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

12:45

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

13:30

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

22:45

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

22:45

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

222

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

12:45

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

13:30

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

22:45

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

چهارشنبه

22:45

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۱ تير ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۲ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۲ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۲ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۲ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۲ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۲ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۳ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۳ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۳ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۳ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۳ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۳ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۴ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۴ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۴ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۴ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۴ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۴ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۵ تير ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۵ تير ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۵ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۵ تير ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۵ تير ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۵ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۵ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۵ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۶ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۶ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۶ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۶ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۶ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۶ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۶ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۶ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۶ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۶ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۷ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۷ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۷ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۸ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۸ تير ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۸ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۸ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۸ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۸ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۸ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۹ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۹ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۹ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۹ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۹ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۹ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۹ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۱۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۱۰ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۱۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۱۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۱۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۱۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۱۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۱۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۱۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۱۰ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۱۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۱۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۱۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۱۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۱۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۱۰ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۱۰ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۱۰ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۱۰ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۱۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۱۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۱۰ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۱۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۱۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۱۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۱۰ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۱۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۱۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۱۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۱۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۱۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۱۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۱۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۱۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۱۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۱۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۱۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۱۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۱۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۱۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۱۱ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۱۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۱۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۱۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۱۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۱۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۱۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۱۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۱۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۱۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۱۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۱۲ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۱۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۱۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۱۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۱۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۱۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۱۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۱۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۱۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۱۲ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۱۲ تير ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۱۲ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۱۲ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۱۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۱۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۱۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۱۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۱۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۱۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۱۲ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۱۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۱۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۱۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۱۲ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۱۲ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۱۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۱۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۱۲ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۱۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۱۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۱۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۱۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۱۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۱۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۱۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۱۳ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۱۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۱۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۱۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۱۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۱۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۱۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۱۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۱۳ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۱۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۱۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۱۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۱۳ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۱۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۱۳ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۱۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۱۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۱۳ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۱۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۱۳ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۱۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۱۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۱۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۱۳ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۱۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۱۴ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۱۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۱۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۱۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۱۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۱۴ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۱۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۱۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۱۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۱۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۱۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۱۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۱۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۱۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۱۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۱۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۱۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۱۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۱۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۱۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۱۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۱۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۱۴ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۱۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۱۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۱۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۱۴ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۱۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۱۵ تير ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۱۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۱۵ تير ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۱۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۱۵ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۱۵ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۱۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۱۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۱۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۱۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۱۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۱۵ تير ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۱۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۱۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۱۵ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۵ تير ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۱۵ تير ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۱۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱۵ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۱۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۱۵ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۱۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۱۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۱۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۱۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۱۶ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۱۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۱۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۱۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۱۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۱۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۱۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۱۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۱۶ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۱۶ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۱۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۱۶ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۱۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۱۶ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۱۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۱۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۱۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۱۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۱۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۱۶ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۱۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۱۷ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۱۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۱۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۱۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۱۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۱۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۱۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۱۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۱۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۱۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۱۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۱۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۱۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۱۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۱۷ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۱۷ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۱۷ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۱۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۱۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۱۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۱۷ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۱۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۱۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۱۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۱۷ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۱۸ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۱۸ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۱۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۱۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۱۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۱۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۱۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۱۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۱۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۱۸ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۱۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۱۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۱۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۱۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۱۸ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۱۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۱۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۱۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۱۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۱۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۱۸ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۱۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۱۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۱۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۱۸ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۱۹ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۱۹ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۱۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۱۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۱۹ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۱۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۱۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۱۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۱۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۱۹ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۱۹ تير ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۱۹ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۱۹ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۱۹ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۱۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۱۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۱۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۱۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۱۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۱۹ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۱۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۱۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۱۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۱۹ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۱۹ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۱۹ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۱۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۱۹ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۲۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۲۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۲۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۲۰ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۲۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۲۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۲۰ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۲۰ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۲۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۲۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۲۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۲۰ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۲۰ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۲۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۲۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۲۰ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۲۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۲۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۲۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۲۰ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۲۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۲۰ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۲۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۲۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۰ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۲۰ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۲۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۲۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۲۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۲۰ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۲۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۲۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۲۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۲۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۲۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۲۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۲۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۲۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۲۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۲۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۲۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۲۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۲۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۲۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۲۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۲۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۲۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۲۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۲۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۲۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۲۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۲۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۲۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۲۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۲۲ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۲۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۲۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۲۲ تير ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۲۲ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۲۲ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۲۲ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۲۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۲۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۲۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۲۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۲۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۲۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۲۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۲۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۲۲ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۲ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۲۲ تير ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۲۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۲ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۲ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۲۲ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۲۲ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۲۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۲۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۲۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۲۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۲۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۲۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۲۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۲۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۲۳ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۲۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۲۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۲۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۲۳ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۲۳ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۲۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۲۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۲۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۲۳ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۲۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۲۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۲۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۲۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۲۳ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۲۳ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۲۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۲۴ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۲۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۲۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۲۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۲۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۲۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۲۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۲۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۲۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۲۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۲۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۲۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۲۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۲۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۲۴ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۲۴ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۲۴ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۲۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۲۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۲۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۲۴ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۲۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۲۴ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۲۴ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۲۴ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۲۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۲۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۲۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۲۵ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۲۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۲۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۲۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۲۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۲۵ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۲۵ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۲۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۲۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۲۵ تير ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۲۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۲۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۲۵ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۲۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۲۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۲۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۲۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۲۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۲۵ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۲۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۲۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۲۵ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۲۵ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۲۶ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۲۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۲۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۲۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۲۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۲۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۲۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۲۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۲۶ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۲۶ تير ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۲۶ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۲۶ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۲۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۲۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۲۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲۶ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۲۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۲۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۲۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۲۶ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۲۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۲۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۲۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۶ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۲۶ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۲۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۲۶ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۲۶ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۲۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۲۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۲۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۲۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۲۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۲۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۲۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۲۷ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۲۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۲۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۲۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۲۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۲۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۲۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۲۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۲۷ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۲۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۲۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۲۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۲۷ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۲۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۲۷ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۲۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۲۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۷ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۲۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۲۷ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۲۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۲۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۲۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۲۷ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۲۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۲۸ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۲۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۲۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۲۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۲۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۲۸ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۲۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۲۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۲۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۲۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۲۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۲۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۲۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۲۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۲۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۲۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۲۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۲۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۲۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۲۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۲۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۲۸ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۲۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۲۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۲۸ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۲۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۲۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۲۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۲۹ تير ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۲۹ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۲۹ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۲۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۲۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۲۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۲۹ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۲۹ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۲۹ تير ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۲۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۹ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۲۹ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۲۹ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۳۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۳۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۳۰ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۳۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۳۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۳۰ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۳۰ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۳۰ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۳۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۳۰ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۳۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۳۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۳۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۳۰ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۲ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۲ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۲ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۲ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۲ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۲ مرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۲ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۲ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۲ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۲ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۲ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۲ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۲ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۲ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۲ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۲ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۲ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۳ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۳ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۳ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۳ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۳ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۳ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۳ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۳ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۳ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۳ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۳ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۳ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۳ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۳ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۳ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۴ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۴ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۴ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۴ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۴ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۴ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۴ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۴ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۴ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۴ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۴ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۴ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۴ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۴ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۴ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۴ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۴ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۴ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۴ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۴ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۴ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۴ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۴ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۴ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۴ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۴ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

10:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:05

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

19:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:55

۶ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۷ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۷ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۷ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

شنبه

10:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۷ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۷ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۷ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:50

۷ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۷ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:50

۷ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۷ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۷ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۷ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۷ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۷ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۷ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۷ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

یک شنبه

06:30

۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2522

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:50

۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

09:15

۸ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۸ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۸ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

یک شنبه

10:30

۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۸ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

13:20

۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

13:30

۸ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

17:55

۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۸ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

یک شنبه

18:30

۸ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۸ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۸ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۸ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۸ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۸ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۸ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۹ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۹ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

دوشنبه

08:40

۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۹ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۹ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۹ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۹ مرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۹ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۹ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۹ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۹ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۹ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۹ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۹ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

19:10

۹ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

19:45

۹ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۹ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۹ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

سه شنبه

09:55

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:05

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

19:45

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

07:10

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:05

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

چهارشنبه

08:40

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A321

داخلی

چهارشنبه

08:50

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:00

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:05

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

11:45

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

12:20

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

14:40

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:50

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:00

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:15

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:30

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:45

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

19:45

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:40

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

21:55

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

06:30

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

07:15

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

08:15

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

09:40

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

پنج شنبه

11:00

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:50

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

18:00

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

21:20

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

21:45

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:55

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۱۳ مرداد ۱۳۹۶