تلفنهای تماس تلفنهای تماس

 

اطلاعات تماسهاي فرودگاهي

رديف

واحد مربوطه

شماره تماس

1

مركز تلفن

031-35275050

2

نمابر

031-35275062

3

روابط عمومي

031-33998020

4

دفتر مدير كل

031-35275060

5

اطلاعات پرواز(از اصفهان)

199

6

اطلاعات پرواز(ازشهرستان)

031-35275200

 

 

اطلاعات تماس ادارات و واحدهاي  پاسخگو

رديف

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تلفن تماس

فكس

پست الكترونيك

1

اداره حراست

محمدرضا صالحي

35275022

35275062

mr-salehi@airport.ir

2

روابط عمومي

محمدحسين عمادي

33998020

35275062

m-emadi@airport.ir

3

اداره اماكن و ترمينالها

فرهاد محمديان

35275065

35275062

mohamadyan@airport.ir

4

رسيدگي به شكايات

ابراهيم مهدور

33998627

35275062

e-mahdevar@airport.ir

 

 

اطلاعات تماس با نهادهای فعال در فرودگاه

رديف

نهادهاي فرودگاهي

شماره تماس

1

نيروي انتظامي (پلیس فرودگاه)

35275068

2

يگان حفاظت (سپاه)

35275071

3

گمرك

35275085

4

بانك ملي

35275095

5

گذرنامه

35275152

6

شركت فروشگاههاي شاهد

35275080

7

تاكسيراني

35275066

8

پاركينگ

35275122

 

 

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و هندلينگ پروازي

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

35275118

2

اتا

35275012

3

آسمان

35275092

4

ايران ايرتور

35275246

5

تابان

35275255

6

كاسپين

35275090

7

ماهان

35275099

8

نفت

35275232

9

زاگرس

35275017

10

كيش اير

35275091

11

قشم اير

35275227

شركت هواپيمايي خارجي

12

تركيش اير

35275224

13

العراقيه

35275225

14

قطرايرويز

35275067

شركتهاي هندلينگ كننده

15

خدمات هوايي ايران اير

35275104

16

خدمات هوايي سامان

35275019

17

خدمات هوايي همراه كوشا كيش

35275239

 
تاريخ به روز رساني : 98/2/2