ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

اتریشی

AUA880

شیراز

طبق برنامه |

A319

شنبه

06:15

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

06:15:00

F100

شنبه

06:30

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

06:50:00

MD83

شنبه

06:35

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2623

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

06:55:00

F100

شنبه

07:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4560

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

2

07:05:00

BAE100

شنبه

07:10

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA220

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:00:00

ATR

شنبه

08:05

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

08:20:00

BAE100

شنبه

08:40

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

10:30

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4005

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

10:45

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه |

MD83

شنبه

11:05

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2526

لاوان/شیراز

طبق برنامه |

F100

شنبه

11:55

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

12:20

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه |

MD83

شنبه

13:30

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2584

تهران

طبق برنامه |

f100

شنبه

14:05

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7022

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

16:30

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

17:15

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6956

مشهد

طبق برنامه |

md88

شنبه

17:35

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6205

مشهد

طبق برنامه |

md88

شنبه

17:45

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA347

بندرعباس

تاخیر - 19:10 |

F100

شنبه

18:10

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2625

اهواز

طبق برنامه |

F50

شنبه

19:00

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1205

مشهد

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

19:15

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

تهران

طبق برنامه |

A321

شنبه

19:45

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

19:50

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7447

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

21:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

طبق برنامه |

ATR

شنبه

21:45

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA471

شیراز

طبق برنامه |

F100

شنبه

22:15

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

23:20

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

06:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA314

تهران

طبق برنامه |

ATR

یکشنبه

07:05

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2522

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

07:50

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

تهران

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

08:00

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7439

بندرعباس

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

09:45

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4555

خارک

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

10:10

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

10:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4005

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

10:45

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA332

اهواز

طبق برنامه |

ATR

یکشنبه

10:55

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7422

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

12:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

12:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4566

عسلویه

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

12:50

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2523

سیری

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

15:00

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

15:20

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

مشهد

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

16:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA236

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

16:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

16:45

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

18:15

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6212

قشم

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

19:00

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

تهران

طبق برنامه |

A321

یکشنبه

19:45

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3747

اهواز

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

21:35

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

21:55

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

تهران

طبق برنامه |

ATR

یکشنبه

22:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

طبق برنامه |

ATR

یکشنبه

22:45

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

23:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

اتریشی

AUA879

شیراز

طبق برنامه |

A319

شنبه

03:40

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

تهران

پرواز كرد |

1

1396-07-01 06:20

BAE100

شنبه

06:00

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

پرواز كرد |

9

1396-07-01 07:22

F100

شنبه

07:15

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2527

شیراز/لاوان

پرواز كرد |

5

1396-07-01 07:42

F100

شنبه

07:30

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

پرواز كرد |

3, 4

1396-07-01 07:45

MD83

شنبه

07:35

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4560

تبریز

پرواز كرد |

1

1396-07-01 08:07

BAE146

شنبه

08:10

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA221

تهران

در حال سوار شدن |

9

ATR

شنبه

08:40

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

تهران

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

1

BAE100

شنبه

09:30

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

11:30

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4004

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

12:00

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

تهران

طبق برنامه |

md83

شنبه

12:00

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2622

اهواز

طبق برنامه |

F100

شنبه

12:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

13:20

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه |

md83

شنبه

14:30

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2585

تهران

طبق برنامه |

F100

شنبه

15:00

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه |

md88

شنبه

16:00

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7446

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

17:30

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

18:15

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6957

مشهد

طبق برنامه |

md88

شنبه

18:45

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA346

بندرعباس

تاخیر - 19:45 |

F100

شنبه

18:45

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6206

مشهد

طبق برنامه |

md88

شنبه

19:00

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2624

اهواز

طبق برنامه |

F50

شنبه

19:40

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1204

مشهد

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

20:00

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

20:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA337

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

22:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه |

ATR

شنبه

22:15

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7023

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

22:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA317

تهران

طبق برنامه |

F100

شنبه

22:50

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

06:00

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

07:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA333

اهواز

طبق برنامه |

ATR

یکشنبه

07:40

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2522

سیری

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

08:25

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

09:00

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7440

بندرعباس

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

10:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4554

خارک

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

11:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA315

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-400

یکشنبه

11:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

11:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4004

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

12:00

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7423

کیش

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

13:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

تهران

طبق برنامه |

md83

یکشنبه

13:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4567

عسلویه

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

13:50

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2523

تهران

طبق برنامه |

f100

یکشنبه

15:30

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6211

قشم

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

15:30

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

16:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA237

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

17:15

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

17:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

18:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

19:15

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

20:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3746

اهواز

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

22:10

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

تهران

طبق برنامه |

MD80

یکشنبه

22:35

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

22:40

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه |

ATR

یکشنبه

23:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY892

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

00:20:00

737-200

شنبه

00:15

۱ مهر ۱۳۹۶

اتریشی

AUA879

وین

نشست | پایان دریافت بار

1

02:10:00

A319

شنبه

02:10

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه |

md88

شنبه

09:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3436

نجف

باطل شد |

AB4

شنبه

13:05

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN7254

نجف

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

14:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3432

نجف

باطل شد |

AB4

شنبه

18:35

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA666

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

20:10

۱ مهر ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه |

737-700

شنبه

21:15

۱ مهر ۱۳۹۶

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه |

737-200

یکشنبه

00:15

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

09:30

۲ مهر ۱۳۹۶

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه |

CRJ

یکشنبه

13:00

۲ مهر ۱۳۹۶

العربیه

ABY209

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

13:05

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN7254

نجف

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

14:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY893

استانبول

پرواز كرد |

1396-07-01 01:30

737

شنبه

01:15

۱ مهر ۱۳۹۶

اتریشی

AUA880

وین

پرواز كرد |

1396-07-01 05:55

A319

شنبه

05:55

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

پرواز كرد |

1396-07-01 06:10

md88

شنبه

06:00

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN7253

نجف

طبق برنامه |

md88

شنبه

11:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3437

بغداد

باطل شد |

AB4

شنبه

14:05

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3433

نجف

باطل شد |

AB4

شنبه

19:35

۱ مهر ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه |

737-100

شنبه

22:20

۱ مهر ۱۳۹۶

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه |

737

یکشنبه

01:15

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

06:00

۲ مهر ۱۳۹۶

العربیه

ABY200

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

13:45

۲ مهر ۱۳۹۶

عراقی

IAW172

نجف

طبق برنامه |

CRJ

یکشنبه

14:00

۲ مهر ۱۳۹۶