برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه اصفهان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه اصفهان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1571 مدينه به زمين نشست |20:00 19:20 1397/06/08

13061-13793

ايران اير 1565 مدينه به زمين نشست |00:15 00:40 1397/06/09

13061-13368

ايران اير 1535 مدينه به زمين نشست |15:20 15:20 1397/06/09

13057-13052

ايران اير 1543 مدينه به زمين نشست |03:14 02:20 1397/06/10

13289-13052

ايران اير 1589 مدينه به زمين نشست |05:20 01:20 1397/06/11

13035-13006

ايران اير 1581 مدينه به زمين نشست |02:45 03:20 1397/06/11

13006-13825

ايران اير 1507 مدينه به زمين نشست |16:46 15:10 1397/06/11

13858 - 13078

ايران اير 1515 مدينه به زمين نشست |01:11 01:30 1397/06/12

13078 - 13101

ايران اير 1555 مدينه به زمين نشست |15:55 14:20 1397/06/12

13002-13050

ايران اير 1561 مدينه به زمين نشست |00:30 22:40 1397/06/12

13050 - 13027

ايران اير 1531 مدينه به زمين نشست |15:28 15:20 1397/06/13

13406 - 13040

ايران اير 1545 مدينه به زمين نشست |16:37 17:10 1397/06/13

13040 - 13056 - 13099

ايران اير 1595 مدينه به زمين نشست |01:10 00:50 1397/06/15

13099 - 13644

ايران اير 1599 مدينه به زمين نشست |05:48 05:30 1397/06/15

13011 - 13711 - 13447

ايران اير 1511 مدينه به زمين نشست |09:15 09:30 1397/06/15

13644-34033-13102

ايران اير 1505 مدينه به زمين نشست |15:20 15:20 1397/06/15

13212-13011-13711

ايران اير 1507 مدينه به زمين نشست |17:20 17:30 1397/06/15

13447-13711-13011

ايران اير 1551 مدينه به زمين نشست |15:50 15:20 1397/06/16

18008 - 13100 - 13447

ايران اير 1557 مدينه به زمين نشست |01:48 02:20 1397/06/17

18008-13388

ايران اير 1585 جده به زمين نشست |04:05 21:10 1397/06/18

13058-13358

ايران اير 1597 جده به زمين نشست |05:20 06:00 1397/06/19

13026-13359

ايران اير 1509 جده به زمين نشست |15:48 11:20 1397/06/19

13359-13026-13358

ايران اير 1519 جده به زمين نشست |04:05 03:30 1397/06/20

18006-13076

ايران اير 1559 جده به زمين نشست |20:27 20:15 1397/06/20

13020 - 13023

ايران اير 1571 جده به زمين نشست |04:24 05:10 1397/06/21

13049 - 13022 - 13424

ايران اير 1529 جده به زمين نشست |08:30 10:00 1397/06/21

13023-13028-13029

ايران اير 1533 جده به زمين نشست |18:10 19:00 1397/06/21

13464-13408