برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه اصفهان برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه اصفهان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1558 جده پرواز کرد 15:20 1397/05/08 13793-13368
ايران اير 1564 جده پرواز کرد 22:30 1397/05/08 13061-13368
ايران اير 1526 جده پرواز کرد 05:20 1397/05/09 13057-13289
ايران اير 1536 جده پرواز کرد 22:10 1397/05/09 13289-13052
ايران اير 1576 جده پرواز کرد 07:20 1397/05/10 13006-13045
ايران اير 1582 جده پرواز کرد 11:45 1397/05/10 13045-13825-13858
ايران اير 1584 جده پرواز کرد 18:10 1397/05/10 13858-13078
ايران اير 1506 جده پرواز کرد 20:10 1397/05/11 13101-13002
ايران اير 1514 جده پرواز کرد 22:20 1397/05/11 13002-13050
ايران اير 1550 جده پرواز کرد 07:20 1397/05/12 13027-13306
ايران اير 1556 جده پرواز کرد 12:00 1397/05/12 13406-13040-13099
ايران اير 1564 جده پرواز کرد 20:40 1397/05/12 13099-13056
ايران اير 1526 جده پرواز کرد 03:00 1397/05/13 34033-13644
ايران اير 1540 جده پرواز کرد 09:40 1397/05/13 13644_13102
ايران اير 1576 جده پرواز کرد 08:30 1397/05/14 13412 -13085
ايران اير 1578 جده پرواز کرد 13:10 1397/05/14 13412-13079-13011
ايران اير 1502 جده پرواز کرد 06:30 1397/05/15 13711-13100
ايران اير 1506 جده پرواز کرد 11:20 1397/05/15 13100-13447-13388
ايران اير 1514 جده پرواز کرد 23:20 1397/05/15
ايران اير 1554 مدينه پرواز کرد 09:00 1397/05/16 13358-13058