اتاق مادر و كودك اتاق مادر و كودك

 

به منظور رفاه حال مسافرين محترم اتاق مادر و كودك در ترمينال پروازهاي داخلي فرودگاه در سالنهاي انتظار و ترانزيت  ايجاد و تجهيز گرديده است.