شکایات ،انتقادات و پیشنهادات شکایات ،انتقادات و پیشنهادات

راهكارهاي ثبت شكايات با موضوعات فرودگاهي :

 1. ثبت درسامانه شهراه (مديريت ارتباط شهروندي وزارت راه و شهرسازي) 
 2. ثبت درسامانه شكايات سازمان هواپيمايي كشوري (چنانچه شكايت از شركتهاي هواپيمايي و يا آژانس هاي مسافرتي مي باشد) 
 3. ارسال پيامك به سامانه پيامكي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به شماره 10007069
 4. ثبت شكايت به طور مستقيم از طريق فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان :
  1. ثبت در سامانه تلفن گوياي فرودگاه به شماره 35275050
  2. ارسال پيامك به سامانه پيامكي فرودگاه به شماره 90000199
  3. تحويل نمودن شكايت مكتوب به كانتر ميز خدمت واقع در سالنهاي پروازي
  4. ثبت درخواست در فرم زير و دريافت كد رهگيري :