نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

شعبات بانک (اصفهان)
  • شعبه بانک ملی در سالن ترمینال داخلی و باجه های بانک ملی در سالن ترمینال خارجی قرار دارد و شماره تلفن  تماس بانك ملي 35275094 الي 97 مي باشد.
  • شعبه بانک سپه در سالن ترمينال داخلی قرار دارد  وشماره تلفن تماس آن 35275148 مي باشد.
  • باجه بانک ملت  در سالن ترمينال خارجی واقع است و شماره تلفن تماس آن35275203 مي باشد.

دستگاههای خود پردازهای بانک ملی ، صادرات ،مهر و اقتصاد , سپه و نوین در سالن داخلی و خودپرداز بانک ملی در سالن خارجی  جهت استفاده مسافرین محترم وجود دارد.