نمایش محتوا نمایش محتوا

ليست اطلاعات مديران ارشد اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان

رديف

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تلفن تماس

فكس

پست الكترونيك

عکس

1

مديركل

 ابوذر ضیایی

35275060

35275062

a.ziaei@airport.ir

2

معاون عمليات هوانوردي

علي مصطفوي

35275040

35275062

a-mostafavi@airport.ir

3

معاون اقتصادی، توسعه مديريت و منابع

علی محسنیان

35275035

35275062

amohsenian@airport.ir

4

معاون عمليات فرودگاهي

علي شاه نظري

32575030

35275062

a-shahnazari@airport.ir

 
تاریخ بروزرسانی:13-04-1401
تاریخ بازبینی :13-04-1401