شرکت های هواپیمایی شرکت های هواپیمایی

شركتهاي هواپيمايي وهندلينگ پروازي فعال

رديف

شركت هواپيمايي

شماره تماس

1

ايران اير

35275118

2

آسمان

35275092

3

ايران ايرتور

35275246

4

تابان

35275255

5

ماهان

35275099

6

نفت

35275232

7

زاگرس

35275017

8

كيش اير

35275091

9

قشم اير

35275227

10

تركيش اير

35275224

11

العراقيه

35275225

12

اتريش اير

35275064

13

خدمات هوايي سامان

35275019

14

خدمات هوايي همراه كوشا كيش

35275239