شرکت های هواپیمایی شرکت های هواپیمایی

 

 

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و هندلينگ پروازي

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

35275118

2

اتا

35275012

3

آسمان

35275092

4

ايران ايرتور

35275246

5

تابان

35275255

6

كاسپين

35275090

7

ماهان

35275099

8

نفت

35275232

9

زاگرس

35275017

10

كيش اير

35275091

11

قشم اير

35275227

شركت هواپيمايي خارجي

12

تركيش اير

35275224

13

العراقيه

35275225

14

قطر ايرويز

35275067

شركتهاي هندلينگ كننده

15

خدمات هوايي ايران اير

35275104

16

خدمات هوايي سامان

35275019

17

خدمات هوايي همراه كوشا كيش

35275239

 

تاريخ به روز رساني : 97/12/12