تماس با ما تماس با ما

تلفنهای تماس
                       

تلفن خانه                                  35275050-031
نمابر:                                      35275062-031
روابط عمومی                            33998020-031
دفتر مدیرکل:                             35275060-031


                                                                 اطلاعات پرواز:        

از اصفهان                          199

از شهرستانها                      35275200     

Email: Isfahan.Info@airport.ir

     

آدرس : اصفهان- فرودگاه شهید بهشتی اصفهان- اداره کل فرودگاههای استان اصفهان
کد پستی :     78831-81641
صندوق پستی : 4397-81465

 

تاریخ به روز رسانی :5-12-98

تاریخ بازبینی :28-02-1401