نمایش محتوا نمایش محتوا

 

مستندات مربوط به کیفیت سوختهای هوایی تحویلی به هواپیماها بر اساس تاییدیه آزمایشگاه معتبر به شرح اطلاعات درج شده در لینکهای زیر می باشد.

تاییدیه کیفیت سوخت مخزن شماره 1

تاییدیه کیفیت سوخت مخزن شماره 2 

تاییدیه کیفیت سوخت مخزن شماره 3

تاییدیه کیفیت سوخت مخزن شماره 4

 

تاریخ به روزرسانی :22-01-1401

تاریخ بازبینی :22-02-1401