نمایش محتوا نمایش محتوا

ما خدمتگزاران اداره كل فرودگاههای استان اصفهان:

- به تأمین امنیت و سلامت پروازها و رفاه مسافران محترم متعهدیم.

- به ارائه خدمات بهینه با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات مناسب و دستاوردهای نوین صنعت هواپیمایی مکلفیم.

- به تلاش در جهت ارتقای دانش شغلی، اعتلای بینش و بهبود مستمر عملکرد خویش موظفیم.

- به رعایت حقوق مشتریان محترم پایبندیم.

- به جلب مشارکت و استقبال از پیشنهادها و انتقادهای سازنده مراجعان محترم مفتخریم.

 

تاریخ بازبینی  :27-02-1401