نمایش محتوا نمایش محتوا

 

نتايج آزمون هاي شيميايي ،‌فيزيكي و ميكروبي آب فرودگاه به شرح ذيل است:

نتايج آزمايش آب سال 1401

نتایج آزمایش آب سال 1400

 

تاریخ به روزرسانی:1401/05/11