اتاق مادر و كودك اتاق مادر و كودك

 

به منظور رفاه حال مسافرين محترم اتاق مادر و كودك در سالن داخلي فرودگاه ايجاد و تجهيز گرديده است.