نمایش محتوا نمایش محتوا

 

                                        سامانه تلفن گويا اطلاعات پرواز:        

از اصفهان                          199

از شهرستانها                      35275200

 

تاریخ بازبینی:03-02-99