نمایش محتوا نمایش محتوا

 به جهت رفاه حال مسافران  محترم، اتاق سيگار در سالنهاي ترانزيت ترمينالهاي داخلي و خارجي فرودگاه برقرار گرديده است.