نمایش محتوا نمایش محتوا

 به جهت رفاه حال مسافران  محترم، اتاق سيگار در سالنهاي ترانزيت ترمينالهاي داخلي و خارجي فرودگاه برقرار گرديده است.

 

تاریخ به روزرسانی :28-11-98

تاریخ بازبینی :28-02-1401