ویژه نوروز ویژه نوروز

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

4109

مشهد

اعلام ورود 11:15

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

10:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

11:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

اعلام ورود 11:30

A300

داخلی

پنج شنبه

11:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

11:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

11:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2582

تهران

لغو شد

F50

داخلی

پنج شنبه

13:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

13:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6955

قشم

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

16:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2584

تهران

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

17:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

18:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

19:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

20:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

پنج شنبه

21:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

22:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

06:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

07:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

11:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

14:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6351

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

14:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

14:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

16:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

17:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

جمعه

18:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A320

داخلی

جمعه

20:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

20:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

20:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

لغو شد

RJ

داخلی

جمعه

22:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6239

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

01:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

لغو شد

F100

داخلی

شنبه

06:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

08:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

10:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

13:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

شنبه

13:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

14:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

اتا اير

5219

کیش

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

15:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2584

تهران

به موقع

F50

داخلی

شنبه

16:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

16:35

۵ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

17:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

19:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

19:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6351

کیش

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

19:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

19:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

20:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

21:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:35

۵ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

21:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

4108

مشهد

پذیرش مسافر از کانتر 14

MD

داخلی

پنج شنبه

11:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

پذیرش مسافر از کانتر 15-16

A320

داخلی

پنج شنبه

12:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2577

سيري

پذیرش مسافر از کانتر 9

F100

داخلی

پنج شنبه

12:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

12:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6954

قشم

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

12:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

2862

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

12:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

12:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

13:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

13:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2583

تهران

لغو شد

F50

داخلی

پنج شنبه

13:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

255

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

14:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

14:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

14:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

15:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

16:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

17:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2585

تهران

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

17:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

470

شيراز

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

20:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

20:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3746

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

22:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

پنج شنبه

22:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

239

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

22:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

07:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

376

کرمان - زاهدان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6350

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

11:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

11:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

12:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

12:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

15:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

15:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

15:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4055

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

16:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

17:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

17:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

390

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

420

کیش

به موقع

F100

داخلی

جمعه

18:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

333

اهواز

به موقع

A320

داخلی

جمعه

20:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

21:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6338

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

21:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

377

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

لغو شد

F100

داخلی

جمعه

22:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

06:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

لغو شد

F100

داخلی

شنبه

07:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

09:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

11:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

شنبه

11:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

11:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD

داخلی

شنبه

11:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

12:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

14:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

14:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

15:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

5350

کیش

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

اتا اير

5220

کیش

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

16:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2585

تهران

به موقع

F50

داخلی

شنبه

16:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

17:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

18:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

B737

داخلی

شنبه

20:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

20:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

21:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

315

تهران

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

21:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

22:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

22:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7023

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

337

تهران

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

23:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تابان

7252

نجف

نشست 09:49 - پایان تحویل بار

MD88

خارجی

پنج شنبه

09:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

نشست 10:10

MD88

خارجی

پنج شنبه

10:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

اعلام ورود 11:30

A320

خارجی

پنج شنبه

11:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

680

دبي

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

13:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

پنج شنبه

15:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7224

تفلیس

به موقع

MD88

خارجی

پنج شنبه

15:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

B737

خارجی

پنج شنبه

20:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

04:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

09:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

10:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

فلاي دبي

8261

دبي

به موقع

73H

خارجی

جمعه

10:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1177

بغداد

به موقع

A306

خارجی

جمعه

10:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

15:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7276

ايروان

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

15:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

جمعه

18:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

اطلس جت

552

آدانا

لغو شد

A320

خارجی

شنبه

03:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

04:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

04:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1177

بغداد

به موقع

A306

خارجی

شنبه

09:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

09:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

10:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

14:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

3432

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

15:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

20:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

666

کويت

به موقع

MD80

خارجی

شنبه

22:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

اتا اير

5435

باكو

پرواز کرد 09:48

B737

خارجی

پنج شنبه

09:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

پایان پذیرش مسافر - چک گذرنامه

MD88

خارجی

پنج شنبه

10:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7223

تفليس

پایان پذیرش مسافر - چک گذرنامه

MD88

خارجی

پنج شنبه

11:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

پذیرش مسافر از کانتر 5

A320

خارجی

پنج شنبه

12:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

681

دبي

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

18:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

21:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

05:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

06:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

06:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7275

ايروان

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

10:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

فلاي دبي

8262

دبي

به موقع

73H

خارجی

جمعه

11:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1178

نجف

به موقع

A306

خارجی

جمعه

11:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

15:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

جمعه

19:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

اطلس جت

553

آدانا

لغو شد

A320

خارجی

شنبه

04:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

05:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

06:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

06:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

06:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1178

نجف

به موقع

A306

خارجی

شنبه

10:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

11:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

3433

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

16:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

21:50

۵ فروردين ۱۳۹۶