ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

4109

مشهد

نشست 10:39 - پایان تحویل بار

MD82

داخلی

پنج شنبه

10:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

نشست 10:53 - تحویل بار از تسمه 3

A320

داخلی

پنج شنبه

11:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2576

سيري

نشست 11:27 - تحویل بار از تسمه 2

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3762

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

13:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

17:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

لغو شد

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6940

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

19:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

19:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

به موقع

A321

داخلی

پنج شنبه

21:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

پنج شنبه

21:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

00:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

لغو شد

MD83

داخلی

جمعه

11:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

222

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

12:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

17:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

17:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

18:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

جمعه

19:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

19:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

21:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

10:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

شنبه

13:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

20:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD82

داخلی

شنبه

23:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کاسپين

6959

مشهد

پرواز کرد 10:53

MD83

داخلی

پنج شنبه

10:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

درب خروج بسته شد - انجام امور بازرسی

MD82

داخلی

پنج شنبه

11:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2862

مشهد

پذیرش مسافر از کانتر 3 - انجام امور بازرسی

A320

داخلی

پنج شنبه

12:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

پذیرش مسافر از کانتر 15-16 - در حال سوار شدن از درب 3

MD82

داخلی

پنج شنبه

12:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2577

سيري

پذیرش مسافر از کانتر 9 - انجام امور بازرسی

F100

داخلی

پنج شنبه

12:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

13:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

13:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

255

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

14:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3761

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

14:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

14:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

14:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

14:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

لغو شد

MD88

داخلی

پنج شنبه

15:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

15:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

19:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

19:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

470

شيراز

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6941

تهران

به موقع

B737

داخلی

پنج شنبه

20:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

20:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

21:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

408

تهران

به موقع

A321

داخلی

پنج شنبه

22:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

پنج شنبه

22:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3746

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

07:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

376

کرمان - زاهدان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

390

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

09:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

11:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

11:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

12:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

لغو شد

MD83

داخلی

جمعه

12:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

223

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

13:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

14:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

15:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

420

کیش

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

19:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4055

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

19:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

333

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

19:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

20:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

20:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

جمعه

20:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

21:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

22:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

377

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

06:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

07:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

07:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

08:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

11:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

13:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

14:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

B737

داخلی

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

19:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

19:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

20:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

20:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

21:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

337

تهران

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

22:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

22:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7023

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

317

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تابان

7256

نجف

نشست 10:54 - تحویل بار از تسمه 1

MD88

خارجی

پنج شنبه

10:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

نشست 11:08

A320

خارجی

پنج شنبه

10:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

681

دبي

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

13:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

پنج شنبه

14:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

19:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

01:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

10:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

10:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1177

بغداد

به موقع

A306

خارجی

جمعه

10:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

14:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

15:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

01:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

03:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

10:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

شنبه

10:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3432

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

13:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

14:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3006

نجف

به موقع

A320

خارجی

شنبه

16:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

666

کويت

به موقع

A320

خارجی

شنبه

21:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

22:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تابان

7253

نجف

پایان پذیرش مسافر - چک گذرنامه

MD88

خارجی

پنج شنبه

11:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

پذیرش مسافر از کانتر 3

A320

خارجی

پنج شنبه

12:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

680

دبي

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

18:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

20:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

02:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

06:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

06:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

11:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1178

نجف

به موقع

A306

خارجی

جمعه

11:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

15:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

02:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

05:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

06:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

11:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

شنبه

11:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3007

نجف

به موقع

A320

خارجی

شنبه

12:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3433

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

14:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

15:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

23:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶