ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

22:30

۴ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:15

۴ بهمن ۱۳۹۵

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۴ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۴ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۵ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:20

۵ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

09:45

۵ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:20

۵ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۵ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۵ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2582

تهران

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

11:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۵ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

13:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

14:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2584

تهران

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

15:10

۵ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۵ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:30

۵ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:40

۵ بهمن ۱۳۹۵

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

735

داخلی

سه شنبه

18:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:45

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

19:30

۵ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۵ بهمن ۱۳۹۵

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

20:35

۵ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

238

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:15

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

21:55

۵ بهمن ۱۳۹۵

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

06:30

۶ بهمن ۱۳۹۵

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

08:10

۶ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:20

۶ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

08:40

۶ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4005

کیش

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

10:45

۶ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

10:45

۶ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:15

۶ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۶ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

13:15

۶ بهمن ۱۳۹۵

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

13:20

۶ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

15:30

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۶ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

16:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۶ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:45

۶ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير تور

942

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

چهارشنبه

18:10

۶ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:30

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:55

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

19:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

چهارشنبه

20:10

۶ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

21:05

۶ بهمن ۱۳۹۵

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:15

۶ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:45

۶ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

چهارشنبه

21:55

۶ بهمن ۱۳۹۵

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۶ بهمن ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

قشم اير

1283

تهران

در حال سوار شدن از درب 2

F100

داخلی

دوشنبه

22:40

۴ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6210

مشهد

پذیرش مسافر از کانتر 2-3

MD88

داخلی

دوشنبه

23:30

۴ بهمن ۱۳۹۵

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

06:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

07:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

07:15

۵ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

10:20

۵ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

10:30

۵ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

390

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

10:35

۵ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۵ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2583

تهران

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

11:30

۵ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:45

۵ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

12:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

12:05

۵ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

14:40

۵ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

15:30

۵ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2585

تهران

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

15:40

۵ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

17:15

۵ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

18:35

۵ بهمن ۱۳۹۵

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

735

داخلی

سه شنبه

19:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

20:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

20:10

۵ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

420

کیش

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

20:15

۵ بهمن ۱۳۹۵

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:10

۵ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:20

۵ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

239

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

22:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

22:40

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

06:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

07:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

07:15

۶ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2518

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:55

۶ بهمن ۱۳۹۵

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

09:10

۶ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:40

۶ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:45

۶ بهمن ۱۳۹۵

نفت ایران

2519

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:50

۶ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7043

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

12:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4004

کیش

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

12:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7023

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

14:20

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6211

قشم

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:30

۶ بهمن ۱۳۹۵

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

16:30

۶ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4055

ماهشهر

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

16:45

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

17:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

18:45

۶ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير تور

943

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

چهارشنبه

19:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

19:30

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

333

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

چهارشنبه

20:55

۶ بهمن ۱۳۹۵

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۶ بهمن ۱۳۹۵

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

22:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

ايران اير

315

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

22:30

۶ بهمن ۱۳۹۵

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

چهارشنبه

22:40

۶ بهمن ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

03:10

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

10:00

۵ بهمن ۱۳۹۵

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

19:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

چهارشنبه

03:10

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

10:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

13:05

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

7252

بغداد

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

14:30

۶ بهمن ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

04:05

۵ بهمن ۱۳۹۵

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

06:30

۵ بهمن ۱۳۹۵

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

20:50

۵ بهمن ۱۳۹۵

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

چهارشنبه

04:05

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

06:30

۶ بهمن ۱۳۹۵

تابان

7251

بغداد

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

11:00

۶ بهمن ۱۳۹۵

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

13:45

۶ بهمن ۱۳۹۵