ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

قشم اير

1280

تهران

نشست 06:56 - پایان تحویل بار

F100

داخلی

دوشنبه

07:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4560

کرمان

نشست 07:59 - تحویل بار از تسمه 2

BAE

داخلی

دوشنبه

08:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

252

تهران

اعلام ورود 08:25

MD80

داخلی

دوشنبه

08:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

012

تهران

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

09:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

11:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6955

قشم

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

12:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

13:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2584

تهران

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

15:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

16:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

17:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

19:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

19:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4037

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

21:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

07:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

09:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2582

تهران

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

11:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

13:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

14:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2584

تهران

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

15:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

سه شنبه

18:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6233

تهران

به موقع

MD82

داخلی

سه شنبه

18:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

19:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

421

کیش

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

19:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

20:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

20:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4037

تهران

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

21:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

21:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

07:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

08:10

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2518

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:20

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

08:40

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4005

کیش

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

10:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

10:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7022

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

11:15

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2519

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:15

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

13:20

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

13:30

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:15

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:50

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

314

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

17:10

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

17:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7042

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

17:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

18:30

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

18:55

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

19:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

چهارشنبه

20:10

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

21:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:15

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

21:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

چهارشنبه

21:55

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

4530

تهران

پرواز کرد 06:10

BAE

داخلی

دوشنبه

06:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6230

تهران

پرواز کرد 07:09

MD88

داخلی

دوشنبه

07:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1281

تهران

پرواز کرد 07:42

F100

داخلی

دوشنبه

07:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4560

تبريز

پذیرش مسافر از کانتر 3

BAE

داخلی

دوشنبه

09:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6954

قشم

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

11:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

12:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

12:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

12:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

12:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

2862

مشهد

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

12:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

255

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

13:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

253

تهران

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

13:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

14:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

14:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

15:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2585

تهران

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

16:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

17:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

225

بوشهر

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

19:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

20:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

21:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

22:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4036

تهران

به موقع

MD82

داخلی

دوشنبه

23:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

06:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

07:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

07:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

10:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

10:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

390

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

10:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

11:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2583

تهران

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

11:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

12:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

12:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

15:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2585

تهران

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

15:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

17:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

18:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

735

داخلی

سه شنبه

19:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

20:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

20:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

420

کیش

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

20:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

239

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

22:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

22:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4036

تهران

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

23:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

06:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

07:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

07:40

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2518

بهرگان

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

08:55

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

09:10

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

09:40

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

11:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2519

تهران

به موقع

F100

داخلی

چهارشنبه

11:50

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4004

کیش

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

12:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7023

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

12:15

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

چهارشنبه

14:20

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7043

عسلويه

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

14:30

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4055

ماهشهر

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

15:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6211

قشم

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

15:30

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

17:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

18:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

چهارشنبه

18:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

چهارشنبه

18:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

19:30

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:15

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

333

اهواز

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

20:55

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD83

داخلی

چهارشنبه

22:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

315

تهران

به موقع

A320

داخلی

چهارشنبه

22:30

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

چهارشنبه

22:40

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیه

892

استانبول

نشست 03:06 - پایان تحویل بار

73H

خارجی

دوشنبه

03:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

اتريش اير

875

وین

نشست 03:45 - پایان تحویل بار

A319

خارجی

دوشنبه

03:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

10:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

680

دبي

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

12:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

666

کويت

به موقع

MD80

خارجی

دوشنبه

13:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

16:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

03:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

10:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

2228

نجف

به موقع

AB6

خارجی

سه شنبه

16:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

19:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

چهارشنبه

03:10

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

10:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

عراقي

171

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

چهارشنبه

12:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

13:05

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7252

بغداد

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

14:30

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیه

893

استانبول

پرواز کرد 04:15

73H

خارجی

دوشنبه

04:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

اتريش اير

876

وین

پرواز کرد 06:02

A319

خارجی

دوشنبه

05:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7255

نجف

پرواز کرد 06:36

MD88

خارجی

دوشنبه

06:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

667

کويت

پذیرش مسافر از کانتر 1-2

MD80

خارجی

دوشنبه

09:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

17:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

681

دبي

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

17:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

04:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

06:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

2229

نجف

به موقع

AB6

خارجی

سه شنبه

17:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

20:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

چهارشنبه

04:05

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

06:30

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7251

بغداد

به موقع

MD88

خارجی

چهارشنبه

11:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

عراقي

172

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

چهارشنبه

13:00

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

چهارشنبه

13:45

۱۱ اسفند ۱۳۹۵