ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

نفت ایران

2625

اهواز

تاخیر دارد 06:30

F50

داخلی

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

لغو شد

F100

داخلی

شنبه

06:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

08:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

10:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

13:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

شنبه

13:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

14:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

اتا اير

5219

کیش

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

15:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2584

تهران

به موقع

F50

داخلی

شنبه

16:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

314

تهران

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

16:35

۵ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

17:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

19:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

19:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6351

کیش

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

19:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

19:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

20:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

21:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:35

۵ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

لغو شد

F100

داخلی

شنبه

21:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

06:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

220

تهران

به موقع

MD80

داخلی

یک شنبه

08:05

۶ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

09:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4555

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

10:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2581

رشت

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

10:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4566

عسلويه

به موقع

A300

داخلی

یک شنبه

10:25

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

10:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

10:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

11:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

11:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

14:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2586

گرگان

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

15:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

236

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

18:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2526

لاوان - شيراز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

18:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6351

کیش

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

18:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1307

کیش

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

19:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

یک شنبه

21:35

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

21:35

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

لغو شد

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

لغو شد

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

08:10

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

08:40

۷ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

10:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

10:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

10:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۷ فروردين ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6351

کیش

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

14:20

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير تور

942

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

15:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2584

تهران

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

15:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6955

قشم

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

16:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2633

اهواز

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

17:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD82

داخلی

دوشنبه

18:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

18:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

19:20

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

21:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

23:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3759

آبادان

لغو شد

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

تاخیر دارد 07:00

F50

داخلی

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

06:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

لغو شد

F100

داخلی

شنبه

07:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

09:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

11:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

شنبه

11:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

11:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD

داخلی

شنبه

11:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

12:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

14:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

14:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

15:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

5350

کیش

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

اتا اير

5220

کیش

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

16:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2585

تهران

به موقع

F50

داخلی

شنبه

16:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

17:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

18:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

B737

داخلی

شنبه

20:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

20:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

21:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

315

تهران

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

21:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

22:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

22:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7023

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

لغو شد

F100

داخلی

شنبه

22:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

337

تهران

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

23:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

07:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2527

شيراز - لاوان

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

08:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

221

تهران

به موقع

MD80

داخلی

یک شنبه

08:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

10:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2587

گرگان

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

10:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

11:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4554

خارک

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

11:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4567

عسلويه

به موقع

A306

داخلی

یک شنبه

11:25

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

11:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

یک شنبه

11:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

12:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

12:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2565

سيري

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

12:25

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6350

کیش

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

15:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6211

قشم

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

15:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2580

رشت

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

15:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

237

تهران

به موقع

A320

داخلی

یک شنبه

17:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

19:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

یک شنبه

19:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

20:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1306

کیش

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

20:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

22:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

239

تهران

به موقع

MD80

داخلی

یک شنبه

22:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

22:40

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3746

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

23:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

لغو شد

BAE

داخلی

دوشنبه

06:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

لغو شد

RJ

داخلی

دوشنبه

07:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2563

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

07:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

08:10

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

09:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6350

کیش

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

11:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

11:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

11:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

11:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

11:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

معراج

2862

مشهد

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

12:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

12:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

12:05

۷ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

12:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

13:20

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

253

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

14:05

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

255

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

14:10

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

15:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

15:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير تور

943

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

16:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2585

تهران

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

16:10

۷ فروردين ۱۳۹۶

کاسپين

6954

قشم

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

17:40

۷ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

19:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

225

بوشهر

به موقع

MD82

داخلی

دوشنبه

19:35

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

20:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

22:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

22:25

۷ فروردين ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

22:40

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

اطلس جت

552

آدانا

لغو شد

A320

خارجی

شنبه

03:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

نشست 03:58 - تحویل بار از تسمه 1

73H

خارجی

شنبه

04:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

اعلام ورود 04:45

A319

خارجی

شنبه

04:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

09:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

10:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1177

بغداد

به موقع

A306

خارجی

شنبه

10:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

14:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

3432

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

15:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

20:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

666

کويت

به موقع

MD80

خارجی

شنبه

22:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

تلویند

573

آدانا

به موقع

A320

خارجی

یک شنبه

02:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

یک شنبه

04:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

09:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

10:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

عراقي

171

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

یک شنبه

13:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

یک شنبه

14:05

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

14:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

العربيه الطيران

207

شارجه

به موقع

A320

خارجی

یک شنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

دوشنبه

01:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

دوشنبه

03:55

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

09:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

09:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

11:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

680

دبي

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

13:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

666

کويت

به موقع

A321

خارجی

دوشنبه

13:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

14:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

اطلس جت

553

آدانا

لغو شد

A320

خارجی

شنبه

04:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

پایان پذیرش مسافر - چک گذرنامه

73H

خارجی

شنبه

05:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

پذیرش مسافر از کانتر 5

MD88

خارجی

شنبه

06:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

پذیرش مسافر از کانتر 4

MD88

خارجی

شنبه

06:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

پذیرش مسافر از کانتر 3

A319

خارجی

شنبه

06:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

11:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1178

نجف

به موقع

A306

خارجی

شنبه

11:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

3433

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

16:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

21:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

تلویند

574

آدانا

به موقع

A320

خارجی

یک شنبه

03:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

یک شنبه

05:35

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

06:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

06:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

یک شنبه

11:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

عراقي

172

نجف

به موقع

CRJ

خارجی

یک شنبه

14:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

یک شنبه

14:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

العربيه الطيران

208

شارجه

به موقع

A320

خارجی

یک شنبه

15:40

۶ فروردين ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

دوشنبه

02:10

۷ فروردين ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

دوشنبه

05:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

06:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

06:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

667

کويت

به موقع

A321

خارجی

دوشنبه

09:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

10:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

12:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

681

دبي

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

18:35

۷ فروردين ۱۳۹۶