ویژه نوروز ویژه نوروز

Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Origin
Origin
Status
Status
AirCraftID
AirCraftID
TERMINAL
TERMINAL
DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Date
Date

نفت ایران

2625

اهواز

نشست 20:40 - پایان تحویل بار

F100

داخلی

پنج شنبه

21:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

408

بوشهر

تاخیر دارد 22:10

A321

داخلی

پنج شنبه

21:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

اعلام ورود 22:05

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

پنج شنبه

21:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

اعلام ورود 22:10

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

تاخیر دارد 01:20

MD88

داخلی

جمعه

00:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

06:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

332

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

08:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

10:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

لغو شد

MD83

داخلی

جمعه

11:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

222

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

12:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

13:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

17:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

18:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

19:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

B737

داخلی

جمعه

19:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

19:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

20:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

20:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

21:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

00:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

07:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

08:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

10:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

10:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

12:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

شنبه

13:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

15:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

16:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

IL62

داخلی

شنبه

18:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

18:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

18:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

19:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

20:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

21:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

21:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

471

شيراز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD82

داخلی

شنبه

23:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Destination
Destination
Status
Status
AirCraftID
AirCraftID
TERMINAL
TERMINAL
DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Date
Date

قشم اير

1204

مشهد

پرواز کرد 20:38

F100

داخلی

پنج شنبه

19:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

470

شيراز

پرواز کرد 21:13

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

درب خروج بسته شد - تاخیر دارد 21:30

MD88

داخلی

پنج شنبه

20:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

در حال سوار شدن از درب 2 - انجام امور بازرسی

F100

داخلی

پنج شنبه

21:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

408

تهران

تاخیر دارد 22:55

A321

داخلی

پنج شنبه

22:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

پذیرش مسافر از کانتر 3

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

پذیرش مسافر از کانتر 10

RJ

داخلی

پنج شنبه

22:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3746

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

07:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

376

کرمان - زاهدان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

390

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

09:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

11:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

12:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

لغو شد

MD83

داخلی

جمعه

12:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

12:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

223

تهران

به موقع

A320

داخلی

جمعه

13:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

14:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

15:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

17:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

420

کیش

به موقع

F100

داخلی

جمعه

17:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

19:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4055

ماهشهر

به موقع

A320

داخلی

جمعه

19:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

333

اهواز

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

19:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

جمعه

20:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

20:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

20:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

جمعه

20:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

21:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

21:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

22:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

377

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

22:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

06:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

07:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

07:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

07:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

08:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BA146

داخلی

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

11:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

12:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

13:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

14:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

16:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

شنبه

18:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

B737

داخلی

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

شنبه

19:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

B737

داخلی

شنبه

19:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

20:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

شنبه

20:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

21:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

337

تهران

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

22:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

22:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7023

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

317

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Origin
Origin
Status
Status
AirCraftID
AirCraftID
TERMINAL
TERMINAL
DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Date
Date

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

01:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

10:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1177

بغداد

به موقع

A306

خارجی

جمعه

10:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

11:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

14:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

15:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

01:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

03:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

10:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

شنبه

10:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3432

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

13:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

14:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3006

نجف

به موقع

A320

خارجی

شنبه

16:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

666

کويت

به موقع

A320

خارجی

شنبه

21:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

22:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Destination
Destination
Status
Status
AirCraftID
AirCraftID
TERMINAL
TERMINAL
DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Date
Date

فلاي دبي

262

دبي

پرواز کرد 21:04

73H

خارجی

پنج شنبه

20:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

02:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

06:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

07:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

11:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1178

نجف

به موقع

A306

خارجی

جمعه

11:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

15:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

02:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

05:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

06:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

11:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

شنبه

11:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3007

نجف

به موقع

A320

خارجی

شنبه

12:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3433

نجف

به موقع

AB4

خارجی

شنبه

14:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

15:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

23:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶